หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย Smart Job Center

1 มีนาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3529)
 
 
รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการจัดหางานให้กับประชาชน โดยจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยและพัฒนาไปสู่ Smart Job Smart Worker ภายใต้สโลแกน "คิดถึงงาน คิดถึงเรา” ล่าสุดมียอด บรรจุงานแล้วมากกว่า 175,000 คน
 
"คนไทยมีงานทำ” คือหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหางานและดูแลแรงงานในประเทศ ได้สนองนโยบายด้วยการเปิด "ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)” ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ภายใต้แนวคิด "บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” โดยจัดวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการด้านการแจ้งว่างงาน การขึ้นทะเบียนหางาน และการแจ้งตำแหน่งว่างของสถานประกอบการต่าง ๆ อีกทั้งยังมีมุมแนะแนวอาชีพ มีระบบสมัครงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกวิดีโอ แนะนำตัวกับนายจ้าง การสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประชาชนสามารถสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยนำบัตรประชาชนมาเพียงใบเดียว เพราะศูนย์ฯ ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
จากปีงบประมาณ 2558 กรมการจัดหางานได้จัดตั้ง Smart Job Center รวมไว้ที่ส่วนกลางแล้วทั้งหมด 12 ศูนย์ ได้แก่ กระทรวงแรงงานที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลางที่นครปฐม ภาคตะวันออกที่ระยอง ภาคเหนือที่เชียงใหม่และนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาและสกลนคร และภาคใต้ที่สงขลา (หาดใหญ่) ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล ในปี 2559 วางแผนจะเปิดดำเนินการเพิ่มอีก 32 แห่ง ล่าสุดได้พัฒนาจาก Smart Job Center ไปสู่ Smart Job Smart Worker ภายใต้สโลแกน "คิดถึงงาน คิดถึงเรา” โดยขยายให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงมาใช้บริการมากขึ้น โดยจะเน้นงานที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจะปรับระบบการทำงาน การจับคู่งานกับคนและปรับ เจ้าหน้าที่ให้เป็นคนกลางในการคัดกรอง คนหางานในเบื้องต้น รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับนายจ้างอีกด้วย
 
การให้บริการ Smart Job Center สามารถสร้างรายได้ให้แก่แรงงานไทย ได้กว่า 14,217 ล้านบาท และ สร้างรายได้ให้แก่คนพิการทำให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อีกจำนวน 195 ล้านบาท ซึ่งสรุปผลความสำเร็จที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นถือได้ว่ากระทรวงฯ ได้เดินมาถูกทางแล้ว
 
 
 
 
โดย จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์