หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สี่ประเทศสมาชิกอาเซียนในกลุ่ม TPP

29 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 2099)

โดย  ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
 
ปัจจุบัน Trans-Pacific Partnership (TPP) เป็นกลุ่มข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย TPP ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 ประเทศ มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกันทั้งหมดถึง1 ใน 3 ของการค้าโลก โดยประเทศสมาชิกของกลุ่มTPP ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในวันที่ 5 ตุลาคม 2015 ณ แอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากเริ่มต้นเจรจาตั้งแต่ปี 2008
 
โดยจากจำนวน12 ประเทศสมาชิกนั้นพบว่า มีประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศเข้าร่วมกลุ่ม TPP ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วม TPP นั้นถือเป็นประเทศสมาชิกที่มีศักยภาพในการเจริญโตทางเศรษฐกิจและมีระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับสูง ในส่วนของประเทศไทยนั้นปัจจุบันไทยได้รับการเชื้อเชิญจากสหรัฐอเมริกาให้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม TPP
 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและผลเชิงลบจากการเข้าร่วมกลุ่มนี้ ทั้งนี้ หลายฝ่ายเกรงว่าหากไทยไม่เข้าร่วมกลุ่มข้อตกลงการค้านี้ไทยอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งทางด้านการค้าและการลงทุน โดยการเข้าร่วมจะเป็นการเพิ่มโอกาสของไทยในการขยายตลาดส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมนี้ก็ย่อมทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องมีการปรับตัวเนื่องจากต้องมีการเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกัน
 
หากพิจารณาเส้นทางการเข้าร่วม TPP ของ 4 ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นเริ่มจากการที่ประเทศสิงคโปร์และบรูไนได้มีข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (P4) กับประเทศชิลีและนิวซีแลนด์ก่อนในปี 2006 ภายหลังประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมลงนามการค้าเสรีกับกลุ่ม P4 และได้มีการเชิญประเทศอื่น ๆ เข้ามาร่วมด้วย โดยในปี 2008 เวียดนามเป็นหนึ่งในสามประเทศนอกเหนือจากออสเตรเลียและเปรูที่เข้าร่วมกลุ่ม เกิดเป็นข้อตกลง Trans-Pacific Partnership (TPP) ต่อมาในปี 2013 มาเลเซียจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมพร้อมกับประเทศญี่ปุ่น แคนาดาและเม็กซิโก
 
ทั้งนี้ การเข้าร่วม TPP ของ 4 ประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าวคาดการณ์ว่าจะนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชิงบวกมาสู่ทั้ง 4 ประเทศ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
สิงคโปร์
- การที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและจำนวนประชากร หากแต่มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทำให้การเจริญเติบโตของประเทศนั้นขึ้นอยู่กับการส่งออก โดยมีการคาดการณ์ว่า ข้อตกลง TPP จะเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์มีการเติบโตทั้ง GDP และการส่งออกประมาณ 1.9% และ 4.3% ในปี 2025 (The Eurasia Group,2015)
 
บรูไน
- การเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและระดับการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลประโยชน์หลักที่บรูไนจะได้รับจากการเข้าร่วม TPP เนื่องจากบรูไนสามารถขยายตลาดการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่ม TPP ที่ไม่ใช่ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น ทำให้บรูไนมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลกที่สูงขึ้นด้วย (Oxford Business Group, 2015)
 
มาเลเซีย
- การเข้าร่วม TPP ของมาเลเซียคาดการณ์ว่าจะทำให้ GDP เพิ่มสูงขึ้นจากระดับ 107พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018 เป็น 211 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2027 รวมถึงจะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก 136 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 239 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์และจะมีการเติบโตในระดับที่สูง (PWC, 2015)
 
เวียดนาม
- เวียดนามนับว่าเป็นประเทศที่มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดหากเทียบกับสามประเทศข้างต้น โดยในปี 2025 คาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามจะเพิ่มขึ้น 11% หรืออยู่ที่ระดับ 36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การส่งออกก็จะเพิ่มขึ้นถึง 28%นอกจากนั้นแล้วเวียดนามจะเป็นแหล่งลงทุนหลักสำหรับนักลงทุนเนื่องมาจากค่าจ้างแรงงานที่ต่ำและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลประโยชน์ คืออุตสาหกรรมเสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น The Eurasia Group, 2015)
 
อ้างอิง
- PWC (2015), Study on Potential Economic Impact of TPPA on the Malaysian Economy and Selected Key Economic Sectors, Final Report, Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) and the Ministry of International Trade and Industry (MITI)
- The Eurasia Group (2015), The Trans-pacific Partnership: Sizing up the Stakes-a Political Update, New York: The Eurasia Group
- Oxford Business Group (2015), Brunei Darussalam eyes Pacific trade benefits, Economic News Update
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์