หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

26 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1496)
 
 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat—AMM Retreat) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของอาเซียนในปี 2559 ภายหลังจากที่ได้มีการตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปีที่แล้ว
 
การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมอาเซียนระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้กำหนดหัวข้อหลักของการเป็นประธานว่า "เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่ความจริงเพื่อประชาคมอาเซียนที่มีพลวัต” โดยแบ่งการหารือออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ประเด็นภายในอาเซียนและประเด็นเร่งด่วนในปี 2559 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ (2) ประเด็นความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกและความเป็นแกนกลางของอาเซียน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะผลักดันประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อพฤศจิกายน 2558 อาทิ การสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจเกิดจากความเชื่อมโยงดังกล่าว ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างสำนักเลขาธิการอาเซียนและกลไกต่าง ๆ ให้มีบทบาทที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานให้อาเซียนมีความเป็นเอกภาพ สามารถมีท่าทีร่วมและบทบาทที่แข็งขันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเวทีระหว่างประเทศ
 
 
 
โดย กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์