หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้วาระการเป็นประธานกลุ่ม 77

26 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 2558)
 
 
ประเทศไทยได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 วาระปี 2559 ซึ่งนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทยในกรอบเวทีระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการแสดงความพร้อมและบทบาทนำของไทยในการสานต่อความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ โดยในวาระการเป็นประธานกลุ่ม 77 นี้ ไทยจะมุ่งเน้นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ "จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ : ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (From Vision to Action: Inclusive Partnership for Sustainable Development) อันประกอบด้วย
 
1. การนำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอให้เห็นถึงตัวอย่างในการนำทฤษฎีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2. การเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน (inclusive partnership) เพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์
3. การขยายบทบาทของไทยในฐานะผู้ก่อสร้างสะพานเชื่อมฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (bridge builder) และ
4. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือและการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่ม 77
 

 
นอกจากนี้ ในวาระการเป็นประธานกลุ่ม 77 ไทยยังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. การประชุม "Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: An approach to Implementing the Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
 
ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ โดยมีกำหนดจัดให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
 
2. การประชุม "G77 Meeting of Experts on ICT and Sustainable Development for South – South Cooperation” ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และ best practices ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการบรรลุวาระเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 
3. การประชุม "High Level Panel of Eminent Personalities of the South on South –South Cooperation ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ่ม 77 ที่เกิดขึ้นตามมติของที่ประชุม South Summit ครั้งที่ 2 ณ กรุงโดฮา เมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการหารือระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของกลุ่ม 77 เกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาในกรอบความร่วมมือใต้ – ใต้ (ระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา)
 
โดยผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มภูมิภาคและอนุภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบสหประชาชาติ ได้แก่ UNDP, UNESCAP, UNCTAD, UN Office for the South –South Cooperation (UNOSSC), และ The South Center ซึ่งเป็นสถาบัน Think Tank ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกลุ่ม 77 โดยจะจัดให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
 
4. การประชุม "47th Annual Meeting of the Chairmen/Coordinators of G77 Chapters” ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมประจำปีของกลุ่ม 77 เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างประธานและผู้ประสานงานของกลุ่ม 77 ในเมืองต่าง ๆ ที่มีสำนักงานสหประชาชาติตั้งอยู่ เพื่อให้การประสานงานระหว่างกันมีความใกล้ชิดมากขึ้น
 
อนึ่ง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งของกลุ่ม 77 ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2507 ประกอบด้วยประเทศกำลังพัฒนารวม 77 ประเทศ ปัจจุบันกลุ่ม 77 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 134 ประเทศ แต่ยังคงชื่อเดิมไว้ เนื่องจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 
ทั้งนี้ กลุ่ม 77 เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติ โดยเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งช่วยส่งเสริมกรอบความร่วมมือใต้ – ใต้ (South-South Cooperation)
 
 
 
 
โดย กระทรวงการต่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์