หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

26 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1089)
 
 
พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการนำเสนอและเทคนิคการประชุม (Presentation and Meeting Skill) รุ่น 1 ให้บุคลากรกระทรวงแรงงานและการฝึกวิชาชีพราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน และบุคลากรภาครัฐ กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับกัมพูชาและลาว ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะฝีมือ ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ร่วมกันในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงและมีสันติภาพ สันติสุขตลอดไป
 
โดยในปี 2559 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายการฝึกบุคคลากร 2,000 คน ซึ่งฝึกอบรมไปแล้ว 728 คน ให้บุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนาน) และประเทศไทย
 
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการ 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ โดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ทำงานเชิงรุก สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ใกล้ชิดประชาชน สนองตอบความต้องการของประชาชนให้รวดเร็ว และเป็นนักประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ทั่วถึง
 
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์