หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ.2559

26 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1446)
 
 
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ อันประกอบด้วย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ลมช.) ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนเหล่าทัพ ร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ.2559 เพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและไมตรีจิต
 
หลังเดินทางถึงได้พบและมอบนโยบายให้กับเอกอัครราชทูตไทย/รัสเซีย และข้าราชการทีมไทยแลนด์ ณ โรงแรมที่พัก โดยขอให้ข้าราชการทุกคน ได้สร้างความเข้าใจกับชาวต่างประเทศถึงความจำเป็นของการเข้ามาบริหารราชการของรัฐบาลปัจจุบันและพัฒนาการของสถานการณ์ของประเทศไทย ที่กำลังขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม Road Map
 
ขณะเดียวกัน ปัญหาเศรษฐกิจโลกและปัญหาฐานรากจากวิกฤตภายในประเทศ อันได้แก่ ปัญหา IUU, ICAO และการค้ามนุษย์ ฯลฯ ที่เกิดจากการสั่งสมมาแต่อดีต ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันปฏิรูปและวางรากฐานของประเทศ จึงขอให้ร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อน ผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างไทย - รัสเซีย ใน 5 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างกัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านพลังงาน ด้านความมั่นคงและการทหาร และด้านการท่องเที่ยวให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ
 
วันที่ 24 ก.พ.2559 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำนับและหารือกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ (Dimitry Medvedev) นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ณ สถานที่รับรอง โดยนายกรัฐมนตรีรัสเซีย กล่าวรำลึกถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ได้พบปะและพัฒนาสัมพันธ์กันมากขึ้นที่ผ่านมา และจะได้พบกันในการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการและการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน - รัสเซียที่จะมีขึ้นใน พ.ค.2559 ณ เมืองโซชิ
 
 
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือถึงโอกาสความเกื้อกูลระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยได้ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีพัฒนาการและความคืบหน้าของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันมากขึ้น ทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์และยาเสพติด รวมทั้งความร่วมมือทางทหาร สำหรับด้านการทหาร ไทยมีความประสงค์ที่จะได้รับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและมีความต้องการยุทโธปกรณ์ทางทหาร ทั้งเพื่อการป้องกันประเทศ การบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยเสนอให้มีการซื้อขายระหว่างกัน โดยรัสเซียสนับสนุนรับซื้อพืชผลทางการเกษตรของไทย สำหรับด้านเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่เกื้อกูลกัน โดยรัสเซียมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและพลังงาน ขณะที่ไทยมีความสามารถด้านอุตสาหกรรมการเกษตร หากมีความร่วมมือกันมากขึ้น จะเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานซึ่งกันและกัน โดยรัสเซียสามารถเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตรและส่งออกอาหารของภูมิภาค สำหรับไทยมีความต้องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงต้องการให้รัสเซียไปลงทุนด้านพลังงาน ด้านไอที ด้านการบิน การขนส่งและการรถไฟ ซึ่งรัสเซียสามารถขยายการขนส่งสินค้าผ่านไทยไปยังประเทศอาเซียน ขณะเดียวกันไทยมีความประสงค์ที่จะทำความตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศยูโรเซีย เพื่อการขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตอบสนองความต้องการของไทยในทุกเรื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทางทหาร สำหรับด้านการเกษตร รัสเซียพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือลงทุนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าการเกษตรและสนับสนุนสินค้าการเกษตรจากไทย รวมทั้งด้านพลังงาน ซึ่งเดิมมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว หากมีการสานต่อร่วมกันจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ ทั้งแหล่งพลังงานทางธรรมชาติและพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะเสริมสร้างและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติ ในโอกาสครบ 120 ปีความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียในปี 60 โดยจะจัดตั้งทั้งคณะทำงานและคณะกรรมาธิการร่วมกัน เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ได้ลงนามร่วมกันแล้วให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งความร่วมมือทางทหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านศุลกากร ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การจัดตั้งศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมรัสเซียในไทย พร้อมทั้งร่วมกันจัดเตรียมและผลักดันบันทึกความตกลงระดับรัฐบาลระหว่างกัน ทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อรับการมาเยือนของนายกรัฐมนตรี
 
หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะได้เข้าพบและหารือกับนายดมิทรี โรโกซิน (Dmitry Rogozin) รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย และนายเดนิส แมนทูรอฟ (Denis Manturov) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย เพื่อสานต่อเรื่องที่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีรัสเซีย โดยได้หารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายรัสเซียพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนเทคโนโลยีทางทหารกับไทย และขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุมความมั่นคงกลาโหมอาเซียน - รัสเซีย ในเดือนเมษายน 2559 พร้อมเข้าร่วมชมนิทรรศการ Army 2016 และให้ความร่วมมือในการจัดตั้งโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมพื้นฐานในไทย เพื่อตอบสนองความต้องการและการบริการด้านยุทโธปกรณ์ระดับภูมิภาค ขณะเดียวกันด้วยศักยภาพด้านการรถไฟของรัสเซีย ก็มีความสนใจลงทุนด้านการรถไฟในไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของไทย
 
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะผู้แทนเหล่าทัพ ได้เข้าเยี่ยมชมระบบของโครงการจัดตั้งเมืองที่ควบคุมความปลอดภัยขั้นสูงสุดของรัสเซีย เพื่อศึกษาในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภาพรวม
 
วันที่ 25 ก.พ.2559 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะได้เข้าพบและหารือกับ พล.อ.เซอกี้ โชยกู (Sergei Shoigu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ณ กระทรวงกลาโหมรัสเซีย โดยได้รับการต้อนรับจากกองทหารเกียรติยศอย่างสมเกียรติ จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือในการยกระดับความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือทางทหารร่วมกันให้มากขึ้น ทั้งด้านการข่าว การฝึก ศึกษา ด้านยุทโธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุง การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน โดยไทยมีแผนจะเปิดอัตราผู้ช่วยทูตทหารอากาศ เพื่อการประสานงานร่วมกัน ขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเห็นถึงศักยภาพและบทบาทของกระทรวงกลาโหมไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยเสนอให้มีความร่วมมือทางทหารด้วยการจัดทำเป็นแผนระยะยาว พร้อมทั้งเสนอให้ที่นั่งการศึกษาทางทหารและหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้มากขึ้น
 
ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะได้เข้าพบและหารือกับนายนิโคไล ปาตูเชฟ (Nikolai Patrushev) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซีย ได้กล่าวว่า รัสเซียเห็นถึงความสำคัญในการเดินทางมาเยือนรัสเซียของรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่าน ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน ทั้งเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย การก่ออาชญกรรมข้ามชาติ ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษและความไว้วางใจที่ต่อเนื่องยาวนานของทั้งสองประเทศ เป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือในอนาคตที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันในอนาคต
 
 
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์