หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ร่วมกับ จ.เชียงราย มุ่ง “ประชารัฐ” พัฒนาคนรองรับ AEC

25 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1271)
 
 
วันนี้ (25 ก.พ. 59) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงราย รองรับประชาคมอาเซียนภายใต้การสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพ นายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงาน แรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของจังหวัดให้พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
เนื่องจาก จ.เชียงราย เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เชื่อมโยงไทย – เมียนมา – ลาว และจีนตอนใต้ มีศักยภาพเป็นฐานการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายอยู่ในระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 21 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย มีศักยภาพในด้านการค้า หรือ Trading City อำเภอเชียงแสน มีศักยภาพด้านท่าเรือนานาชาติ หรือ Port City และอำเภอเชียงของมีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ หรือ Logistic City
 
การอบรมนี้มุ่งเน้นพัฒนาความพร้อมของแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ โดยดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมจำนวน 100 คน
 
ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบาย "ประชารัฐแก้ปัญหาแรงงาน” โดยเน้นย้ำว่า นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการแก้ปัญหาแรงงานในทุกด้านจะดำเนินการในรูปแบบของ "ประชารัฐ” โดยเฉพาะได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นแนวทางของ "ประชารัฐ” ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
 
ทั้งนี้ ในปี 2559 มีเป้าหมายฝึกทักษะฝีมือกว่า 1.2 ล้านคน งบประมาณกว่า 735 ล้านบาท อีกทั้งยังได้จัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด โดยในปี 2559 มีเป้าหมาย 19,800 คน
 
 
 
ข้อมูล : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์