หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.ลำปาง เร่งพัฒนายุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน

25 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1453)
 
 
นายจำรัส กิจจาวิทย ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์ทางถนน” ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดลำปาง สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ
 
ประกันสังคมจังหวัดลำปางกล่าวว่า การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบนมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนเสรีเป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสของจังหวัดลำปางในการค้าขายและส่งออกสินค้าที่มีความโดดเด่นของจังหวัดไปสู่ประเทศสมาชิกที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 250 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางขยายตัวมากยิ่งขึ้น
 
 
 
ข้อมูล :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์