หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
การเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารในฟิลิปปินส์

25 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 3880)
 
 
การถือครองที่ดิน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อนุญาตให้เฉพาะชาวฟิลิปปินส์และบริษัทที่มีชาวฟิลิปปินส์ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 60 สามารถถือครองที่ดินได้ ชาวต่างชาติจะไม่มีสิทธิ์ ในการถือครองที่ดินทั้งของรัฐและเอกชน ยกเว้น ผู้ที่สืบเชื้อสายจากชาวฟิลิปปินส์ และในกรณีของผู้ที่เกิดในฟิลิปปินส์แต่สูญเสียสัญชาติฟิลิปปินส์ไปแล้ว
 
ทั้งนี้ บริษัท (Corporations) หรือห้างหุ้นส่วน (Partnerships) ที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 สามารถถือครองที่ดินของเอกชนได้อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้
 
- ถือครองอสังหาริมทรัพย์ก่อนปี 2478 - ได้รับมรดกจากครอบครัวหรือคู่สมรสที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ - สามารถถือครองคอนโดมีเนียมได้ หากโครงการคอนโดมีเนียมนั้นมีต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40
 
 
การเช่าที่ดิน
- การเช่าที่ดินของรัฐ
บริษัท (Corporations) หรือห้างหุ้นส่วน (Partnerships) ที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 สามารถเช่าที่ดินของรัฐได้ในระยะเวลา 25 ปี และสามารถเช่าต่อได้อีก 25 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องมีส่วนร่วมในข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งกับรัฐบาล เช่น
 
• ที่ดินเพื่อการเกษตรและชายฝั่ง
• ที่ดินเพื่อการทำป่าไม้
• ที่ดินชายฝั่งภายใต้ข้อตกลงการเช่าบ่อปลา (Fishpond Lease Agreement)
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดินของรัฐที่อยู่ภายใต้แผนการปฏิรูปที่ดิน (Comprehensive Agrarian Reform Program : CARP)
 
- การเช่าที่ดินของเอกชน
ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินเอกชนในระยะยาวได้ตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฤษฎีกาประธานาธิบดี 471 (Presidential Decree (PD) No. 471) และรัฐบัญญัติ 7652 (Republic Act 7652) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Investors’ Lease Act” ทั้งนี้ PD 471 กำหนดว่า นักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการมาลงทุนในฟิลิปปินส์จะได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดินของเอกชนได้ในระยะเวลา 25 ปี และสามารถเช่าต่อได้อีก 25 ปี ตามที่ตกลงกันไว้กับคู่สัญญา
 
ส่วน Investors’ Lease Act กำหนดว่า หากต้องการเช่าที่ดินเอกชนเกินกว่า 50 ปี (หลังจากเช่าต่ออีก 25 ปี ไปแล้ว) ผู้เช่าจะต้องจดทะเบียนกับ BOI ภายใต้ Investors’ Lease Act โดยการเช่าระยะยาวนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
 
• พื้นที่เช่าจะต้องถูกใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนตามข้อตกลงร่วมกับคู่สัญญา 
• บริเวณพื้นที่เช่าจะต้องรวมถึงพื้นที่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน (Comprehensive Agrarian Reform Law) และประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Code)
• ข้อตกลงการเช่าจะต้องมีผลบังคับใช้แล้วโดยผู้มีอำนาจ
 
หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินของฟิลิปปินส์ สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จาก
- Department of Agrarian Reform (http://www.lis.dar.gov.ph)
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์