หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
การเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารในสปป.ลาว

24 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 9167)
 
 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
สำหรับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาว กำหนดว่า ที่ดินทั้งหมดใน สปป.ลาว เป็นของชาติลาว อย่างไรก็ตามตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ฉบับเลขที่ 02/สพช. ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าหรือขอสัมปทานที่ดินในสปป.ลาว ได้เป็นระยะเวลา 30-50-80 ปี แต่สูงสุดไม่ให้เกิน 99 ปี แต่ขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุน และการเจรจากับผู้มีอำนาจของแขวงต่างๆ ทั้งนี้หน่วยงานที่มีอำนาจในการให้สัมปทานที่ดินแก่นักลงทุนขึ้นอยู่กับขนาดที่ดินซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 
ขนาดที่ดิน  1-3 เฮกตาร์          หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ แผนกกสิกรรมและป่าไม้ในแขวง
ขนาดที่ดิน 3-100 เฮกตาร์      หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
ขนาดที่ดิน 101-10,000 เฮกตาร์      หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ รัฐบาล สปป.ลาว
ขนาดที่ดินตั้งแต่  10,001 เฮกตาร์      หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ สภาแห่งชาติ
 
หมายเหตุ : 1 เฮกตาร์เท่ากับ 6.25 ไร่
 
ค่าเช่าที่ดิน
ตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศ สปป.ลาว ว่าด้วยอัตราค่าเช่าและค่าสัมปทานที่ดินของรัฐ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ได้กำหนดค่าเช่าและค่าสัมปทานที่ดินของ สปป.ลาว โดยจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งทางด้านภูมิศาสตร์สภาพเศรษฐกิจสังคมของแต่ละเขต และขึ้นกับนโยบายส่งเสริมของรัฐตามโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ
 
เขตที่ 1 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม ที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อำนวยความสะดวกแก่การลงทุน
 
เขตที่ 2 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม ที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสามารถรองรับการลงทุนได้ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว
 
เขตที่ 3 เขตภูดอย ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม ที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนดีมากแล้ว
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์