หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.มีมติเห็นชอบ การขอจัดตั้งสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทย

24 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1446)
 
 
(23ก.พ.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเรื่องความตกลงองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามและข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) ในประเทศไทยประกอบกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 12
 
สาระสำคัญของเรื่อง 
1. ประเทศไทยได้เสนอขอจัดตั้งสำนักเลขานุการแอปเทอร์ในประเทศไทยซึ่งต่อมาที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 12 ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้มีแถลงการณ์ร่วมของการประชุมโดยมีฉันทามติให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งสำนักเลขานุการแอปเทอร์ตามข้อเสนอของประเทศไทย ซึ่งเดิมประเทศภาคีตกลงให้จัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพ (Host-Country Agreement) โดยต่อมาประเทศภาคีมีความเห็นว่าการจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพมีความยุ่งยาก จึงมีมติขอให้ประเทศไทยหาแนวทางการจัดตั้งสำนักเลขานุการแอปเทอร์โดยวิธีการอื่น
 
2. เมื่อพิจารณาข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสำนักเลขานุการแอปเทอร์ในประเทศไทยประกอบกับมติที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 จึงถือเป็นข้อสรุปสุดท้ายว่า ความตกลงแอปเทอร์และมติของที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 12 ถือเป็นการตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในการจัดตั้งสำนักเลขานุการแอปเทอร์ที่ประเทศไทย นำไปเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาตราพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ ต่อไป จึงเข้าลักษณะเป็นหนังสือตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อน
 
 
 
ข้อมูล : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์