หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
การเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารในมาเลเซีย

23 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 4948)

กฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและอาคาร
 
การซื้อที่ดินต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลท้องถิ่นคนต่างชาติสามารถซื้อที่ดินอุตสาหกรรมได้ โดยมี State Economic Development Corporations (SEDC) หน่วยงานรัฐอื่นๆ และภาคเอกชน เป็นผู้ร่วมกันพัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม
 
การทำธุรกรรมใดๆ ที่มีผลทำให้สัดส่วนการถือครองทรัพย์สินของภูมิบุตรา หรือรัฐบาลเจือจางลง และทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านริงกิต ไม่ว่าการซื้อนั้นจะเป็นการซื้อโดยตรง หรือโดยอ้อม (ผ่านการซื้อกิจการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น) จะต้องขออนุญาตจาก Foreign Investment Committee (FIC) ก่อน นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ต้องขออนุญาตจาก FIC และคนต่างชาติซื้อทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก FIC อย่างไรก็ตาม คนต่างชาติไม่อาจถือครองที่ดินได้เกินกว่า เกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ กรณีที่เป็นทรัพย์สินทางพาณิชย์ จะถือครองเป็นมูลค่าได้ไม่เกิน 500,000 ริงกิต กรณีที่เป็นทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500,000 ริงกิต
 
รายละเอียดคู่มือของ FIC เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินดูได้ที่ http://www.epu.gov.my
 
ข้อจำกัด
ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจะเป็นเจ้าของได้ด้วยการเช่า เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 ปี ถึง 99 ปี ที่ดินอื่นซึ่งซื้อขายได้ก็อาจใช้เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์