หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จัดทำประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.ส่งเสริมบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน

19 กุมภาพันธ์ 2016

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA on TP) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติ โดยมี ผู้บริหารสถาบัน นายกสมาคม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้จัดการโรงแรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยนั้น จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องพัฒนาและเสริมสร้างบริการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว จึงต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะสูงเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอย่าเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA on TP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการอนุวัตรการตามข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยว โดยมีการกำหนดกลไกในการส่งเสริม และกำกับบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านบริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจะมีการจัดขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท (Duanggitt Resort and spa) จังหวัดภูเก็ต และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ (The Twin Towers Hotel) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โทร 0 2214 5107 โทรสาร 0 2214 5106
 
 
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์