หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.มีมติเห็นชอบต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

17 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1212)
 
 
(16 ก.พ. 59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกระทำผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างเลขาธิการอาเซียนและผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
 
บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสององค์การในการให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการ การหารือด้านนโยบาย การสร้างผลิตภัณฑ์ความรู้ การวิจัย ฝึกอบรม และเผยแพร่ข้อมูล การแสวงหาแหล่งเงินทุน และการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยมีสาขาความร่วมมือสำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงการรวมตัวทางการเงินและตลาดทุน การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นเรื่องผลกระทบแลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน การติดตามและเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจมหภาคของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การค้า การลงทุน การพัฒนาภาคการเกษตรผ่านการอำนวยความสะดวกทางการค้า การลดช่องว่างทางการพัฒนา การลดความยากจน และการดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)
 
 
 
 
ข้อมูล : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์