หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. จับมือ JICA จัดการประชุมระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6

17 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1485)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัดการประชุมระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6 เรื่องการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่ : การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลที่ทำงานช่วยเหลือส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จาก 5 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานในประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดนโยบาย "ไม่ยอมรับต่อปัญหาการค้ามนุษย์” หรือ "Zero Tolerance” เพื่อปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ในขณะที่ทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัญหาที่เด่นชัดในภูมิภาคนี้ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดกัน ทั้งนี้ ความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงจึงมีความจำเป็นและเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคนี้
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัดการประชุมระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6 เรื่องการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการสร้างชีวิตใหม่ : การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานรัฐบาล ระบบการช่วยเหลือส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของประเทศในภูมิภาคดังกล่าว
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การนำเสนอรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของผู้แทนจาก 5 ประเทศ การแบ่งกลุ่มย่อยและมีการศึกษาดูงานกระบวนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า การประชุมระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นการประชุมประจำปีภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ JICA ในโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Project on Capacity Development on Assisting Victims of Trafficking in the Greater Mekong Sub-Regional Countries หรือ (CM4TIP)) โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในด้านการส่งกลับและการคืนสู่สังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หลังจากหลุดพ้นจากกระบวนการค้ามนุษย์ มีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดเชียงราย อุบลราชธานีและพะเยา รวมทั้งแขวงบ่อแก้วและจำปาสักในประเทศลาว และท่าขี้เหล็กในประเทศเมียนมา
 
ทั้งนี้ ผลการประชุมครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดและพัฒนาแผนและกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา CM4TIP เพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ช่วยสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือของหน่วยงานในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ตนได้เป็นผู้นำเสนอ (Keynote Presentation) สถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งกล่าวถึงรูปแบบของการค้ามนุษย์ของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้พบว่า กระบวนการค้ามนุษย์เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนผ่านช่องทางที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งนำเสนอกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองของรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้ทุกประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต้องร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันการค้ามนุษย์ร่วมกัน โดยเฉพาะการการสร้างความร่วมมือด้านระบบการช่วยเหลือส่งกลับผู้เสียหายให้คืนสู่ประเทศต้นทางอย่างปลอดภัยรวมทั้ง มีระบบการติดตามช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องทำให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์