หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย – เมียนมา ลงนาม MOU ด้านแรงงานในการทำงาน

13 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 2229)

วันนี้ (13 ก.พ.59) นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมของคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา กับ นายเมียว อ่อง ปลัดกระทรวงแรงงานการจ้างงานและประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายเมียนมา และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จะให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา เพื่อให้แรงงานเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยได้รับการคุ้มครอง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่บรรลุผลสำเร็จด้วยดี โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกับแรงงาน และการค้ามนุษย์ การรณรงค์ร่วมกันเพื่อให้มีการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการนำเข้าแรงงาน การประกาศค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าบริการในการนำเข้าแรงงานเมียนมาภายใต้ MOU โดยจะประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยมิชอบ และทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแรงงานเมียนมาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของทั้งสองฝ่าย ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ด้านแรงงานด้วย
 
นอกจากนี้ ฝ่ายเมียนมาสอบถามการดำเนินการหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งแรงงานเมียนมาจะสิ้นสุดการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตให้ทำงานเป็นการชั่วคราว ซึ่งกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็ว และกรมการจัดหางานเร่งรัดให้มีการดำเนินการตรวจสัญชาติที่ทางการเมียนมาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยขอให้พิจารณาดำเนินการอย่างโปร่งใส รวดเร็ว เพื่อลดปัญหาของสายนายหน้าในการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากแรงงานที่ต้องการจะเข้ารับการตรวจสัญชาติ ทั้งนี้ มีแรงงานเมียนมามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 6 แสนคน แต่อยู่ในระบบแรงงานเพียง 2.5 แสนคน
 
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์