หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
กฎหมายแรงงานบรูไนฯ

9 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 5161)
 
 
กฎหมายและข้อตกลงกฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายสำคัญของทุกประเทศ ในปัจจุบันกฎหมายแรงงานให้คุณประโยชน์แก่ประเทศทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice) กฎหมายแรงงานช่วยลดความเอารัดเอาเปรียบในการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งทำให้สังคมมีความเป็นธรรม การสร้างความสงบสุขในสังคม อุตสาหกรรม (Industrial Peace) กฎหมายแรงงานได้กำหนดขอบเขตและกระบวนการ การระงับข้อพิพาทแรงงาน หรือให้ยุติด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่าย ทำให้การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข การถนอมแรงงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายแรงงานจะช่วยไม่ให้ลูกจ้างต้องทำงานหนักเกินกำลัง ใช้แรงงานที่เหมาะสมแก่เพศและวัย ความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม ซึ่งนับเป็นการใช้แรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายแรงงานได้กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานที่เหมาะสมก่อให้เกิดการจ้างงาน มีการไหลเวียนของกระแสเงินตราทั้งในและระหว่างประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และส่งเสริมการลงทุนการทำงานในวันหยุดจะต้องไม่มีผู้ถูกว่าจ้างรายใดถูกบังคับให้มาทำงานในวันหยุดของตน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้ต้องมาทำ เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นให้กรรมการพิจารณาว่าจะให้ผู้ถูกว่าจ้างนั้นมาทำงานสืบเนื่องจากธรรมชาติของการรับช่วงต่อจากการทำงานเป็นกะหรือไม่ ผู้ถูกว่าจ้างคนใดที่จะต้องเข้ามาทำงานในวันหยุดหรือในวันหยุดราชการจะต้องมีการจ่ายเงินค่าจ้างให้ในวันนั้น
 
การลาป่วย ผู้ถูกว่าจ้างที่ทำงานกับผู้ว่าจ้างมาระยะหนึ่ง หลังจากที่ได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ทางผู้ว่าจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดและสามารถขอลาป่วยได้
 
ในประเทศบรูไน การจ้างงานผู้พิการเป็นสวัสดิการทางสังคมอย่างหนึ่ง โดยการให้เป็นเงินสำหรับผู้พิการที่มีรายได้น้อย ส่งเสริมเงินลงทุนประกอบอาชีพ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การดูแลตนเอง นอกจากนี้ องค์การด้านผู้พิการ เช่น องค์การสมาร์ทเทอร์ เป็นองค์การที่ทำงานด้านเด็กพิการทางสติปัญญา มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางสติปัญญา โดยมีการจ้างงานในศูนย์ ซึ่งใช้เป็นสถานประกอบการ ส่วนองค์การที่ให้การสนับสนุน มีการส่งเสริมความตระหนักให้ผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ให้รางวัลแก่ผู้พิการที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นต้น
 
ส่วนปัญหา ได้แก่ สังคมยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานอย่างเต็มที่ การไม่ยอมรับศักยภาพผู้พิการ การศึกษาที่เหมาะสมที่ใช้ในการทำงานของผู้พิการ
 
 
พระราชบัญญัติแรงงานบรูไน
พระราชบัญญัติแรงงานของบรูไน เริ่มมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยจะไม่รับรองการสมัครเข้าทำงานของแรงงานต่างชาติโดยบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงาน รวมถึงบุคคลทั่ว ๆ ไป โดยไม่มีใบอนุญาตจากสำนักงานแรงงานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เช่น การยื่นเอกสารเพื่อทำงานเป็นแม่บ้าน หรือการยื่นใบอนุญาตของบริษัทในการต่ออายุการทำงานเป็นแม่บ้าน หรือคนงานในบริษัท การยื่นเอกสารขอแก้ไขสัญญาจ้างของแม่บ้านหรือคนงานในบริษัท เป็นต้น สามารถทำได้ทั้งจากลูกจ้างเองหรือผ่านทางบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงาน ซึ่งการละเมิดพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐ หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการกระทำผิดครั้งที่สองจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์