หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การขนส่งทางถนนเชื่อมโยงอาเซียน

28 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 5500)

ในการเป็นประชาคมอาเซียน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เชื่อมต่อภูมิภาค ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและระบบรางของประเทศ
 
โดยในฉบับนี้จะกล่าวถึง การพัฒนาการขนส่งทางถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและช่วยลดต้นทุน ประชาคมอาเซียนมีความต้องการในการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์มากขึ้น ทุกประเทศจึงก่อสร้างและปรับปรุงการขนส่งทางถนนให้เชื่อมโยงถึงกัน ภายใต้ความตกลงด้านการขนส่งทางถนนร่วมกัน เพื่อให้สามารถเดินทางข้ามไปยังอีกประเทศหนึ่งได้สะดวก ลดปัญหาอุปสรรคในการข้ามแดนและผ่านแดน ทั้งปริมาณการขนส่งและการเดินทางปัจจุบันรถบรรทุกและรถโดยสาร ซึ่งใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ ที่ระบุชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งกำหนดรหัสที่เป็นตัวเลขอารบิค 01 10 11 12...แทนตัวอักษรชื่อจังหวัด สามารถนำไปใช้ในประเทศที่มีความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ดังนี้
 
รถบรรทุก สามารถวิ่งใน สปป. ลาว ได้ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนรถ ภายใต้ความตกลงฯ ระหว่างไทย-ลาว สามารถวิ่งผ่านมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ ได้เฉพาะการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่างไทย-มาเลเซีย ว่าด้วยการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านแดนโดยทางถนนจากไทยผ่านแดนมาเลเซียไปยัง สิงคโปร์มีโควตาการขนส่งสินค้า ๓๐,๐๐๐ ตัน/ปี ซึ่งมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวคือ บริษัท อาเซียน คอนเทนเนอร์ทรานส์ จำกัด จำนวน ๒๐ คัน สามารถวิ่งผ่าน สปป. ลาว ไปยังเวียดนามตามแนวเส้นทาง เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม โดยต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุมัติโควตา ๔๐๐ คัน และสามารถวิ่งเข้าไปในประเทศกัมพูชา ผ่านด่านและแนวเส้นทางอรัญประเทศ-ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ-บาเวต ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างไทย-กัมพูชาโดยต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุมัติโควตาจำนวน ๓๐ คัน
รถโดยสารไม่ประจำทาง สามารถวิ่งเข้าไปในสปป. ลาว โดยไม่จำกัดจำนวนรถ ภายใต้ความตกลงฯ ระหว่างไทย-ลาว สามารถวิ่งเข้าไปในกัมพูชาผ่านด่านและแนวเส้นทางคือ อรัญประเทศ-ปอยเปต- พระตะบอง-พนมเปญ-บาเวต ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างไทย-กัมพูชา โดยต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุมัติโควตา จำนวน ๑๐ คัน สามารถวิ่งเข้าไปในมาเลเซียได้ แต่ต้องนำรถไปขออนุญาตประกอบการขนส่งจดทะเบียน และนำรถไปตรวจสภาพในประเทศมาเลเซีย
 
รถโดยสารประจำทาง ปัจจุบันมีการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างไทย-ลาว ๑๒ เส้นทาง และมีการเดินรถ โดยสารประจำทางระหว่างไทย-กัมพูชา ๒ เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-เสียมราฐ และกรุงเทพฯ-พนมเปญ
 
นอกจากนี้ เรื่องของ "ใบขับขี่” ได้มีการออกข้อตกลงระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดน โดยคนไทยที่ต้องการขับรถในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องทำใบขับขี่สากล
 
สามารถใช้ใบขับขี่ของไทยที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งจะระบุข้อมูลเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยใช้ได้ใน ๑๐ ประเทศอาเซียนดังกล่าวข้างต้นได้ทันทีส่วนผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพ สามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ได้ที่ขนส่งทั่วประเทศ
 
 
 
 
 
โดย จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์