หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สตง. เตรียมจัดประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย

1 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 1908)

ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวถึงบทบาทสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเวทีโลก ว่า จากการที่ สตง. มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของแผ่นดินของหน่วยต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ทำให้การเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ
 
ดยไทยเป็นสมาชิกองค์กรตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ 3 องค์กร คือ องค์กรตรวจเงินแผ่นดินนานาชาติ องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย และองค์กรตรวจเงินแผ่นดินอาเซียน ที่ทำให้ สตง. ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีการตรวจเงินของนานาชาติ มาใช้สร้างมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยปีนี้ไทยจะจัดประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ในฐานะที่ไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นมนตรีสมัยที่ 2 อกจากนี้ ยังมีการสัมมนานานาชาติระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีหัวข้อเกี่ยวกับการนำระบบคุณธรรมแห่งชาติมาใช้ป้องกันทุจริตและคอรัปชั่นนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมาย
 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวด้วยว่า ภาคประชาชนมีส่วนสำคัญในการช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่ส่อว่าจะมีการทุจริต หรือการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร สตง. เพื่อสร้างการมีส่วนของประชาชน ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://www.oag.go.th/ หรือส่งไปรษณีย์หรือจดหมายได้ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์