หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

28 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 6229)

ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง "ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยไทยมีประสบการณ์ ที่พร้อมจะถ่ายทอดและสร้างความร่วมมือในอาเซียน
 
ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาชิกประเทศในกลุ่มอาเซียน และการสนับสนุนจากประเทศที่มีความพร้อม อาทิ สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น
 
โดยล่าสุด ประเทศไทยกับรัสเซียในฐานะประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร และสปป.ลาว กับญี่ปุ่นในฐานะประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในกรอบการประชุม รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา
 
มีแผนในการดำเนินการที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ผ่านการจัดการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อจะนำประโยชน์จากการฝึกร่วมดังกล่าว ไปสู่การจัดการกับ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
 
ประเทศไทยมีแผนสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ตามแผนปฏิบัติงาน ๓ ปี (ปี ๕๗–๕๙) ของ EWG on MM โดยได้จัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) ขึ้นในปี ๕๘ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูล และทักษะความรู้ ในการฝึกระหว่างเจ้าหน้าที่แพทย์ทหารของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยสามารถใช้ศูนย์ ACMM ในการปฏิบัติการได้เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ และจะมีการทดสอบอย่างเป็นทางการผ่านการฝึกร่วมระหว่าง คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ไทย ในปี ๒๕๕๙
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของ ACMM จึงได้มีการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึกร่วมระหว่าง คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ระหว่าง ๒๓-๒๗ พ.ย.๕๘ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการของกระทรวงกลาโหมจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ ประเทศ ในกรอบการประชุมรมว.กลาโหมอาเซียน กับ รมว.กลาโหม.ประเทศคู่เจรจา
 
 
 
 
 
 
โดย จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์