หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าด้านอาเซียน แนะบูรณาการกับการบริหารประเทศ

29 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1490)

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 59 เวลา 14.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้แทนภาคเอกชนจาก 3 สมาคม เข้าร่วมฟังการบรรยาย
 
นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายสรุปภาพรวมว่าตามที่ได้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอันประกอบด้วย 3 เสา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนแล้ว ร้อยละ 97.96 ประกอบไปด้วย เสาการเมืองและความมั่นคง เสาสังคมและวัฒนธรรม สำเร็จร้อยละ 100 และเสาเศรษฐกิจ สำเร็จร้อยละ 93.9 ซึ่งครอบคลุมในประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อมตามการเตรียมความพร้อมตามพันธกรณีและกฎระเบียบ การเตรียมความพร้อมภาครัฐ ภาคประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการดําเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน
 
จากนั้น เป็นการบรรยายสรุปของ เสาการเมืองและความมั่นคง โดยนายอภิชาติ ชินวรรโณปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ว่าด้านการเมืองและความมั่งคง ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (2558-2564) และแผนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงภายหลังปี 2558 แผนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (2558-2564) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (2558-2564) นอกจากนี้ มีการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการชายแดน ซึ่งมีการพัฒนากลไกหารือระดับภูมิภาค ด้านการค้ามนุษย์ มีการจัดทำอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นอกจากนี้ มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและการลักลอบขนคน ทั้งนี้ ยังมีความท้าทายที่จะต้องเตรียมรับมือต่อไป คือ พลวัตภัยคุกคามด้านความมั่นคงและก่อการร้ายที่เริ่มขยายตัวเข้ามาในภูมิภาคนี้

ส่วนเสาเศรษฐกิจ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวสรุปว่า เสาเศรษฐกิจ มีการดำเนินการที่คืบหน้าในหลายด้าน ได้แก่ การส่งเสริมภาคบริการ การส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) การเสริมสร้างศักยภาพการเกษตร การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัล การสร้างความเชื่อมโยงทางถนน โดยยังมีความท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทยให้มากขึ้น การพัฒนาสินค้าเกษตร รวมถึง การเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ

สำหรับด้านสังคมและวัฒนธรรม นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เสาประชาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาเซียนเน้นการเป็นประชาคมเอื้ออาทรและแบ่งปัน มีการดำเนินการใน 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างเพื่อการพัฒนา โดยมีความท้าทายที่สำคัญ อาทิ การเร่งรัดจัดระบบแรงงานย้ายถิ่นฐาน การยกระดับขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน การกำหนดมาตรการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
 
ส่วนด้านกฏหมาย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา บรรยายสรุปว่า ได้มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กฎหมายตามพันธกรณี และกฎหมายเพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งมีกฎหมายที่ต้องออกหรือแก้ไขตามพันธกรณีเพิ่มเติม 5 ฉบับและกฎหมายเพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 26 ฉบับ
 
และด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวสรุปว่า การประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาใช้แนวคิด อาเซียนประชาคมแห่งโอกาส โดยมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อประชาคมอาเซียน โดยนำเนื้อหามาจากทั้ง 3 เสา  ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร บูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนได้จัดทำกรอบการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนปี 2559 – 2563 ให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ อาเซียน 2025 ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียน
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของไทย โดยกำชับว่า ทุกหน่วยงานของรัฐบาลจะต้องมองการขับเคลื่อนอาเซียนทั้งสามเสาหลัก เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประเทศ โดยต้องมีการกำหนดกิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/และกิจกรรมเสริม ให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งแผนงาน โครงการ บุคคลและงบประมาณ และมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีการเสนอรายงานทุกสามเดือนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำความสำคัญว่า ประชาคมอาเซียนจะต้องส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม เช่นเดียวกับหลักการประชารัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการขับเคลื่อนทั้งสามเสาหลักของอาเซียน
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเสาการเมืองและความมั่นคง ที่เน้นการสร้างความเชื่อมโยง การอำนวยความสะดวกการเดินทาง ให้ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยจากภัยในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ด้านความร่วมมือเสาเศรษฐกิจนั้น ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนคือหนึ่งเดียวกัน การร่วมมือกันเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและการสร้างตลาดอาเซียน เพื่อให้เกิด ASEAN Brand เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันในตลาดโลก ขณะที่ความร่วมมือเสาวัฒนธรรม จะต้องส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความเป็นหนึ่งของประชาชนอาเซียน ก้าวข้ามความแตกต่างๆทั้งชาติพันธ์ ศาสนา วัฒนธรรมร่วมกับการส่งเสริมการศึกษาและความร่วมมือวัฒนธรรมและประเพณีที่ร่วมกัน ขณะเดียวกันภาคเอกชนจะต้องมีการเตรียมความพร้อม สร้างเครือข่ายระหว่างเอกชนเพื่อให้ประชาคมอาเซียนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ประเทศไทยและอาเซียนจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน เพราะไทยคือส่วนหนึ่งของอาเซียน ขณะเดียวกันการพัฒนาประชาคมอาเซียนจะต้องมุ่งสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวการพัฒนาของโลกโดยสหประชาชาติที่กำหนดกรอบการพัฒนา 15 ปี ที่ประกาศไว้ในการประชุมสหประชาชาติที่ผ่านมา
 
 
 
 
ที่มา: www.thaigov.go.th
เรียบเรียง: ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์