หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. มีมติให้บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน

27 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1911)

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศพื้นที่บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร
 
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมพื้นที่ของกรมทางหลวงบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 15 ไร่ สำหรับเป็นพื้นที่ CCA ณ จุดผ่านแดนมุกดาหารไว้แล้ว โดยการดำเนินพิธีการ SSI/SWI ระยะที่ 1 จะดำเนินการเฉพาะสินค้าและบุคคลที่โดยสารมากับสินค้าเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอาจมีการพิจารณาดำเนินพิธีการ SSI/SWI ระยะที่ 2 สำหรับผู้โดยสารรถประจำทางและรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย จึงมีความจำเป็นจะต้องออกประกาศกำหนดพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) จำนวน 63 ไร่ เพื่อรองรับการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น
 
2. การประกาศพื้นที่ CCA เป็นการดำเนินการตามพันธกรณีของไทยในฐานะประเทศภาคีความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 ซึ่ง คค. จะต้องดำเนินการประกาศกำหนดพื้นที่ CCA เพื่อรองรับการดำเนินพิธีการ SSI และ SWI ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร–สะหวันนะเขต ให้เริ่มดำเนินการภายในเดือนมกราคม 2559 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 
 
ข้อมูล : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์