หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความพร้อมภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

20 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3584)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรองรับภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น รัฐบาลได้ชี้แจงความพร้อมภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2559 ว่า การเกษตรถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อไทย โดยเฉพาะการค้ากับอาเซียนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 
ดังนั้น การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงถือเป็นก้าวสำคัญของภาคการเกษตรไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประชาคมอาเซียนสามารถขยายตลาดและสร้างฐานการผลิตร่วมกัน เพิ่มอำนาจต่อรองและความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และร่วมพัฒนาภาคการเกษตรของอาเซียนให้เท่าเทียมกัน เป็นการขยายตลาดสู่ประชากรกว่า 600 ล้านคน สินค้าเกษตรไทยยังมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานโดยเฉพาะผลไม้ ในขณะที่บางสินค้าพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับโลกแล้ว ได้แก่ ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์
 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีตลาดเฉพาะ โดยความร่วมมือที่มากขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นแหล่งอาหารของโลก ประเทศสมาชิกพึ่งพากันในลักษณะห่วงโซ่เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการกำหนดมาตรการเพื่อทำตามกติกาโลกเพื่อสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรไทยในหลายมิติ ได้แก่ ผลกระทบเชิงบวกต่อสินค้าเกษตร อาทิ การที่ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรมีเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรและผู้แปรรูปได้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบราคาถูก มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนเพิ่มสูงขึ้น มีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกเข้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบต่อสินค้าเกษตร อาทิ ภาวะการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีมาตรฐานหรือมาตรฐานต่ำกว่าจากประเทศสมาชิกจะไหลสู่ไทย เป็นต้น
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมแผนรองรับโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และการผลิตที่เน้นความปลอดภัยในสินค้า มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันการเกษตร รวมทั้งการเพิ่มบทบาทของสหกรณ์ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างอำนาจต่อรองในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการทำการเกษตร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถประกอบอาชีพโดยได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้น้อยที่สุด
 
 
ข้อมูล : จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2559

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์