หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
การปฏิรูประบบราชการในอินโดนีเซีย

1 กุมภาพันธ์ 2016 (จำนวนคนอ่าน 4182)

ภายใต้การปกครองระบบซูฮาร์โต 31 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ประเทศอินโดนีเซียได้ผ่านการปกครองยุคเผด็จการที่ชาญฉลาดในการครองอำนาจ โดยการนำระบบทหารเข้าไปมีบทบาทเหนือข้าราชการพลเรือนที่เรียกว่า ระบบเกการ์ยา (Kekarya System) ที่นำทหารเข้าไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ตั้งแต่ระดับอธิบดีตามกรมต่างๆ ร้อยละ 78 เลขานุการรัฐมนตรีร้อยละ 84 ตำแหน่งนายอำเภอร้อยละ 56 ของตำแหน่งทั้งหมด และที่เห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2513 คือ การตั้งผู้ว่าราชการมณฑลที่เป็นทหารจากกองทัพ 20 คน จากผู้ว่ามณฑลทั้งหมด 26 คน จนถึงปี พ.ศ. 2540 การตั้งผู้ว่าราชการมณฑลที่เป็นทหารยังครองตำแหน่งผู้ว่าราชการมณฑลเป็นส่วนมากถึง 14 คน จากผู้ว่ามณฑลทั้งหมด 27 คน
 
เมื่อสิ้นอำนาจของประธานาธิบดีซูฮาร์โต จึงเกิดกฎหมายปฏิรูปในปี พ.ศ. 2549 ที่การกระจายอำนาจตามตำแหน่งผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ในส่วนราชการอื่นก็ได้เกิดการปฏิรูป จึงนับว่าเป็นการปฏิรูปราชการครั้งแรกของอินโดนีเซียก็ว่าได้
 
สาธารณรัฐอินโดนีเซียดำเนินการปฏิรูประบบราชการตามประกาศประธานาธิบดีในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) (The Presidential Regulation Number 81 of 2010) เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่มีมาตรฐานระดับโลกภายในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการดังกล่าว องค์การข้าราชการแห่งชาติ (National Civil Service Agency-NCSA) ก็ได้ดำเนินการโครงการเร่งด่วนตาม
 
ยุทธศาสตร์ 9 โครงการ เพื่อให้การปฏิรูประบบราชการพลเรือนสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดังกล่าวในประเด็นต่อไปนี้
 
1) การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการพลเรือน (Managing Bureaucratic Structure)
2) การสร้างเสถียรภาพให้แก่จำนวนข้าราชการพลเรือน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน (Managing the civil servants numbers distribution and their quality)
3) การปรับปรุงระบบสรรหาและคัดเลือก และระบบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (Open selection system for civil servants new entry and promotion)
4) การพัฒนาข้าราชการพลเรือนให้มีความเป็นมืออาชีพ (Civil servants professionalism)
5) การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Developing the e-government system)
6) การอำนวยความสะดวกด้านการจดทะเบียนธุรกิจและการดำเนินการด้านธุรกรรมของภาคเอกชน (Simplifying the business licensing)
7) การดำเนินการด้านความโปร่งใสในเรื่องการรายงานทรัพย์สินของข้าราชการ (Reporting the assets of civil servants)
8) การปรับปรุงระบบสวัสดิการของข้าราชการพลเรือน (Increasing the welfare of civil servants)
9) การสร้างประสิทธิภาพในเรื่องการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ (Efficiency in the civil servants facilities and infrastructure usage)
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์