หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสิงคโปร์

18 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3216)

ยุทธศาสตร์
 
เพื่อให้บรรลุภารกิจที่มีอยู่กระทรวงการคลัง จึงได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จไว้ดังนี้ การเป็น "การคลังภาครัฐ” (Sound Public Finances)
 
• บริหารทุนสำรองอย่างเหมาะสม (Optimally Managed Reserves)
• รับประกันความยั่งยืนด้านการคลังของรัฐบาลในระยะยาว (Fiscal Sustainability)
 
เติบโตด้วยโอกาสทุกด้าน (Growth with Opportunity for All)
 
• การเติบโตอย่างมืออาชีพของระบบการคลัง (Pro-growth Fiscal System)
• ความเป็นมืออาชีพของชุมชนด้านระบบการเงิน (Pro-Community Fiscal System)
• สร้างสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ (Conducive Business Environment)
• ขยายช่องทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Expand International Economic Space)
 
 รัฐบาลสมรรถนะสูง (High Performance Government)
 
• ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effective and Efficient Use of Resources)
• รับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน (Accountability for Performance)
• รัฐบาลเชิงบูรณาการ (Integrated Government)
• รัฐบาลที่ทันต่อสถานการณ์ในอนาคต (Government in Time for the Future)
 
ภารกิจ
สร้างสิงคโปร์ให้ดียิ่งขึ้นผ่านระบบการเงินการคลัง
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์