หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สปป.ลาว จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนเดือนนี้

14 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1637)

สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2559 และการประชุมคณะทํางานระดับสูงว่าด้วย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาว
 
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้สมาชิก อาเซียนจะรับทราบประเด็นที่ สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียน ในปีนี้จะเน้นความสําคัญการกําหนดการประชุม ต่างๆ ในปี 2559 การรับทราบความคืบหน้าของการดําเนินมาตรการคงค้างตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC Blueprint 2015) พร้อมทั้งหารือความคืบหน้าการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan: SAP) และการดําเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025)
 
นางสาวศิรินารถ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนการค้าและการลงทุนร่วมอาเซียน-สหภาพ ยุโรป ปี 2015-2016 แนวทางการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ที่ชะงักงันมาหลายปี ตลอดจนการหารือประเด็นเกี่ยวกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เช่น การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมิภาค (RCEP) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับฮ่องกงอาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลีใต้เป็นต้น ในส่วนของการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจ (CoW) สมัย พิเศษ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 เพื่อพิจารณาความคืบหน้าของการดําเนินการล่าสุด และการดําเนินการภายหลังปี 2558 ของคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้เสาเศรษฐกิจ รวม 15 คณะ เช่น ความร่วมมือด้านมาตรฐาน การเงินการคลัง ศุลกากร SME พลังงาน การขนส่ง โทรคมนาคม ฯลฯ และหารือปัญหาอุปสรรค รวมทั้งประเด็นคาบเกี่ยว (Cross Cutting Issues) ของความร่วมมือด้านต่างๆ
 
นางสาวศิรินารถ กล่าวเสริมว่า ในส่วนการประชุมคณะทํางานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ อาเซียน (HLTF-EI) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2559 เป็นการประชุมในระดับปลัดกระทรวงพาณิชย์ของอาเซียน ซึ่งที่ประชุมฯจะหารือเกี่ยวกับการนํา AEC 2025 Strategic Action Plan ไปสู่การปฏิบัติโดยจะรับทราบแผนการ ดําเนินการของแต่ละองค์กรรายสาขา (AEC Sectoral Bodies) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน พร้อมทั้งหารือ เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านองค์กรเพื่อดําเนินการตาม AEC 2025 Strategic Action Plan การจัดทํายุทธศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีนอกภูมิภาคและวาระต่างๆ ภายหลังปี 2558
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์