หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างข้อตกลงร่วมกันผลิตปิโตรเลียมไทย – มาเลเซีย

13 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1304)

เมื่อวันอังคาร(12ม.ค.59)ที่ผ่านมา  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลันใต้ – บุหงาบากาวาลี และแจ้งให้องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MJTA) ลงนามได้ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว และเห็นชอบยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เกี่ยวกับข้อกำหนดที่ไม่ให้สัญญาภาครัฐทุกประเภทกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทโดยให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด
 
ร่างข้อตกลงดังกล่าว มีสาระสำคัญและหลักการเช่นเดียวกับข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งภูมี – ภูมีใต้ และข้อตกลงร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา– สุริยา เซลาตัน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 และวันที่ 8 มกราคม 2556 ตามลำดับ
 
ทั้งนี้ องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียเห็นชอบร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลันใต้ – บุหงาบากาวาลีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 อย่างไรก็ตาม องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA) ได้เริ่มการผลิตก๊าซจาก Unit Area ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อสนับสนุนการผลิตของแปลง A-18 และเพื่อส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในอัตรา 950 ล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในด้านความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลทั้งสองประเทศ ดังนั้น องค์กรร่วมจึงขอเสนออนุมัติให้ร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งบุหลันใต้ – บุหงาบากาวาลีมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
 
 
 
 
ข้อมูล : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์