หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
โอกาสการลงทุนในมาเลเซีย

12 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 6745)

มาเลเซีย ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่นักลงทุนไทยไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยบวกสำคัญที่ส่งผลให้เศรษฐกิจมาเลเซียมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ การลงทุนของภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การผลักดันโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ภายใต้นโยบายการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ (Economic Transformation Program : ETP) ของรัฐบาลซึ่งมีเป้าหมายนำประเทศไปสู่ การเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง ภายในปี 2563 โดยให้เศรษฐกิจมาเลเซียมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 6 ต่อปี อย่างยั่งยืน เพื่อให้รายได้ของประชากรเพิ่มขึ้นจากระดับ 6,700 เหรียญสหรัฐ/คน/ ปี เป็น 15,000 เหรียญสหรัฐ/คน/ปี และสนับสนุนการพัฒนาให้ภาคการค้าบริการเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเปิดเสรีภาคบริการ ให้แก่ บริษัทต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศ รวมถึงการมีภาคการเงินและระบบการธนาคารของมาเลเซียที่มีเสถียรภาพ และมีพื้นฐานที่ดี ขณะเดียวกันมาเลเซีย เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา เพื่อการเป็น "สังคมแห่งการเรียนรู้” (Knowledge - based Society)
 
ดังนั้น มาเลเซียจึงมีแรงงานที่มีคุณภาพ และมีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยนอกจากนี้ รัฐบาลของมาเลเซีย ยังมีการส่งเสริมการลงทุน และดำเนินนโยบายวิสัยทัศน์แห่งชาติ (National Vision Policy : NVP) ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างมาเลเซียให้เป็น "ประเทศที่มีความยืดหยุ่นตามภาวะเศรษฐกิจและมีความสามารถในการแข่งขัน” และให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม และมุ่งเน้นการลงทุนที่มีการค้นคว้าและวิจัย (R&D) และเทคโนโลยีสูง รวมทั้งดำเนินตามแผนพัฒนา อุตสาหกรรมฉบับที่ 3 (Third Industrial Master Plan : IMP3) สำหรับปี 2549 - 2563 ที่มุ่งส่งเสริมให้มาเลเซียเป็นประเทศที่ "สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมในสาขาการผลิตและการบริการ”
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์