หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแรงงานเข้าสู่อาเซียน

8 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2008)

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สนองนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาและเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
โดยในปี 2559 มีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ  1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมาย 42,780 คนโดยการเพิ่มผลิตภาคแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ SMEs ขนาดใหญ่ การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและหลักสูตรฝึกอบรมอิงสมรรถนะที่มีตำแหน่งงานรองรับประชาคมอาเซียน การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรม
 
2) การเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงาน มีเป้าหมาย 1,156,584 คน โดยการยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้เป็นแรงงานมีฝีมือด้านโลจิสติกส์ ระบบราง อาหาร ไอที และอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ การพัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะฝีมือเทียบเท่ามาตรฐานสากล และการประเมินค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการส่งเสริม กำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 
3) การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีเป้าหมาย 40,180 คน โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพและการปรับเปลี่ยนอาชีพ บูรณาการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการบูรณาการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย

แผนการพัฒนาฝีมือแรงงานข้างต้น จะทำให้แรงงานไทยมีความมั่นคง อย่างยั่งยืน พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นจำนวนกว่า 1,239,500 คน
 
 
 
ที่มา :กระทรวงแรงงาน
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์