หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความคืบหน้าวิศวกรวิชาชีพอาเซียน

8 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3352)
 
 
                             
 
 
โดย  ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
 
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Service) เป็นข้อตกลงที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการลงนามในปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกรที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) และสามารถที่จะทำงานในประเทศอาเซียนอื่นนอกเหนือจากประเทศของตนได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) ในประเทศนั้นก่อนทำงานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น
 
โดยอาเซียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee: ACPECC) ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC Secretariat) มีหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลการดำเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรมในระดับภูมิภาค โดยคณะกรรมการนี้ประกอบไปด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการกำกับดูแล (Monitoring Committee) ของแต่ละประเทศ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวก การพัฒนา การสนับสนุนความร่วมมือ ข้อตกลง เกณฑ์การจดทะเบียน รวมถึงการกระตุ้นการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงอาเซียน
 
ความคืบหน้าของการดำเนินการตามข้อตกลงทางด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ณ ปัจจุบันพบว่า วิชาชีพวิศวกรเป็นสาขาวิชาชีพแรกที่มีการให้ขึ้นทะเบียน และถือว่าเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความคืบหน้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่อาเซียนมีข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติในอีก 7 สาขาวิชาชีพหลัก ทั้งนี้ ความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียนในไทย สภาวิศวกรซึ่งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแล (Monitoring Committee) ได้มีการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดในประเด็นคุณสมบัติวิศวกรอาชีพอาเซียน ผู้ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพ การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ ค่าธรรมเนียม ซึ่งทำให้การขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาเซียนในไทยสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์
 
อย่างไรก็ตาม พบว่า แม้จะมีการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนและมีการจัดตั้งกฎเกณฑ์ในเรื่องกฎระเบียบภายในประเทศของแต่ละประเทศอาเซียนให้เป็นไปตามข้อตกลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แต่จำนวนวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนนั้นมีจำนวนน้อยมาก โดยจากข้อมูลล่าสุดของคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน พบว่า มีวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนทั้งหมด จำนวน 1,260 คน หากพิจารณาแยกตามรายประเทศ พบว่า ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนการขึ้นทะเบียนสูงที่สุด คือ 486 คน ตามด้วยประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ที่มีจำนวน 229 และ 207 คน ตามลำดับ โดยประเทศไทยมีจำนวนการขึ้นทะเบียนอยู่ที่เพียง 24 คนเท่านั้น (ตารางที่ 1)
 
 
ซึ่งหากลองเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ประกอบอาชีพหลักในฐานะวิศวกรในประเทศไทย จากผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2555 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีจำนวนถึง 106,312 คน ถือว่าจำนวนวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนมีสัดส่วนที่น้อยมาก
 
 
หมายเหตุ :  นิยาม "อาชีพหลัก” ของการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ คือ "งานที่ใช้เวลาในการทำงานมากที่สุด” ดังนั้น ข้อมูลจากการสำรวจอาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลการจดทะเบียนอาชีพของสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์