หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ชาวกัมพูชาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2034)

ชาวกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนอำเภอบ่อไร่ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างแนวทางให้ประชาชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเพิ่มทักษะความรู้ในการดำเนินชีวิต
 
พ.อ.กฤษฎิ์ชัย จำนงเนียร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการอยู่ในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยผู้ที่มาศึกษาในศูนย์ฯนี้จะเข้าใจถึงวิธีการต่างๆทางการเกษตร และหากสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จะเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
 
ประกอบกับขณะนี้ได้เข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน จึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายผล การทำเกษตรผสมผสาน หรือทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งตามหมู่บ้านต่างๆตามแนวชายแดน หรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ท้องถิ่นของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย บ้านตากแว้งล่าง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 
 
 
ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์