หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
โอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุนในบรูไนฯ

6 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4954)

บรูไนฯ เป็นประเทศขนาดเล็กที่ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูง มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการเมืองมีความมั่นคง รายได้หลักของประเทศมาจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แต่เนื่องจากบรูไนฯ มีจำนวนประชากรไม่มากนัก (น้อยกว่า 450,000 คน) ทำให้เป็นตลาดสินค้าและการลงทุนที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับธุรกิจการค้าและการลงทุนส่วนใหญ่ดำเนินการโดยชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการอยู่ก่อนแล้วและมีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่น จึงอาจเป็นปัญหาสำหรับนักลงทุนของไทย
 
ปัจจุบันบรูไนฯ มีความพยายามเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึงพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลักไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงกำหนดมาตรการเปิดเสรีทางการค้าและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนให้มากขึ้น นอกจากนี้ บรูไนฯ ยังกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการค้าและท่องเที่ยวและเป็นแหล่งการขนถ่ายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
 
 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของบรูไนฯ
 
จุดแข็ง (Strengths)
- เป็นประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงและมีกำลังซื้อมาก มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน และสูงเป็นลำดับที่ 20 ของโลก รายได้ต่อหัวของประชากรมากกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐต่อปี
 
- เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
 
- รัฐบาลบรูไนฯ มีความพยายามพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เติบโตนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ เพื่อการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายและมั่นคงยิ่งขึ้นในระยะยาว อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเติบโต ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
จุดอ่อน (Weaknesse)
- ตลาดเพื่อการบริโภคในประเทศมีขนาดเล็กเนื่องจากมีประชากรประมาณ 450,000 คน
- บรูไนฯ เป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานและช่างฝีมือแรงงาน จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมาก แรงงานส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย อินเดีย และบังคลาเทศ
- บรูไนฯ เป็นประเทศมุสลิมที่มีความเคร่งครัด ทำให้มีข้อจำกัดทางการค้าที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารซึ่งกำหนดให้เป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อโค กระบือ แพะ แกะ และไก่
 
 
 
โอกาส (Opportunities)
- ภายใต้นโยบายผลักดันให้เกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจทำให้บรูไนฯ มีความต้องการสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ทั้งสำหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการพัฒนาธุรกิจการค้าด้านต่างๆ อาทิ ค้าปลีก ค้าส่ง ก่อสร้างและการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
 
- บรูไนฯ มีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรหลายรายการเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ เช่น ข้าว ผักและผลไม้ รวมถึงเนื้อสัตว์
 
อุปสรรค (Threats)
- ภาคการผลิตในประเทศของบรูไนฯ ยังไม่เติบโตมากนัก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางเรือ ที่มีสินค้าเฉพาะเที่ยวขาไป แต่ไม่มีสินค้าในเที่ยวขากลับ อีกทั้งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของบรูไนฯ เป็นผลิตภัณฑ์พลังงานซึ่งใช้ประเภทของเรือในการบรรทุกแตกต่างจากสินค้าทั่วไป
 
- กระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าไม่คล่องตัว โดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุน การตัดสินใจนำเข้าสินค้าและใช้บริการขนส่งส่วนใหญ่ต้องการให้มีการดำเนินการผ่านสิงคโปร์
 
- แม้ว่าบรูไนฯ จะมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น แต่ยังมีกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนของชาวต่างชาติเท่าที่ควร อาทิ การถือครองที่ดินและการบังคับใช้สัญญา เป็นต้น
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์