หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
SMEs ไทยพร้อมหรือไม่ในตลาดอาเซียน

6 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2185)

ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมการใช้โอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ จากการวิเคราะห์ความพร้อมของกลุ่มธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ AEC ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีจำนวน 98% ของวิสาหกิจทั้งหมด แต่มีส่วนแบ่งตลาดการส่งออกเพียง 26.3% ของการส่งออกรวมทั้งประเทศเท่านั้น โดยตลาดส่งออก สำคัญที่สุดของ SMEs ไทย คือ อาเซียน โดยในปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.)คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 26.6% โดยตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนตลาดนำเข้าสำคัญ คือ จีน มีส่วนแบ่งสูงถึง 27.1% และนำเข้าจากอาเซียน 14.2% ของการนำเข้ารวมของ SMEs
ทั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ มูลค่าการส่งออกสัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศมูลค่าการนำเข้า มูลค่าดุลการค้า มูลค่าการค้า สัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อมูลค่าการค้ารวม ความได้เปรียบเชิง เปรียบเทียบ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอัตราการใช้กำลังการผลิต จำนวน SMEs ในแต่ละอุตสาหกรรม และปริมาณแรงงานใน แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
 
กลุ่มธุรกิจที่มีความพร้อมและได้ประโยชน์สูงสุดจาก AEC ทั้งด้านวัตถุดิบ แรงงาน ตลาดการลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เครื่องจักรกลการเกษตร อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนัง พลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง โดยกลุ่มธุรกิจนี้ควรรวมกลุ่มให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนา คลัสเตอร์ และห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทยในการรุกตลาดอาเซียน โดยเฉพาะตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
 
กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก AEC แต่ต้องปรับตัว คือ กลุ่มสิ่งทอ ที่จะสามารถเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่แต่ต้องเผชิญกับ การแข่งขันจากภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น จึงต้องย้ายฐานการผลิตไปในตลาดอาเซียน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเข้าถึงวัตถุดิบและแรงงาน
 
กลุ่มธุรกิจที่ต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก AEC คือกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีความจำเป็นในการย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะในประเทศ CLMV เพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานและวัตถุดิบ กลุ่มธุรกิจที่ไม่พร้อมต่อการเข้าสู่ AEC คือ กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนและอะไหล่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ สามารถประคองตัวเองได้แต่ไม่ได้รับประโยชน์มากนักจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
 
สำหรับข้อเสนอแนะในการปรับตัวของ 2 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวคือการพัฒนาส่งเสริมการรวม กลุ่มอุตสาหกรรม/ธุรกิจอย่างเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ได้
ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งควรศึกษาถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของกลุ่มธุรกิจ SMEs แต่ละประเภท และพัฒนาศักยภาพการผลิตและมาตรฐาน สินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน ตลาดอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์