หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การเข้าร่วมตลาดแรงงานของผู้หญิงในอาเซียน

4 มกราคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2428)
 
โดย  ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
 
                                          
 
อาเซียนถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีการตระหนักถึงความสำคัญของผู้หญิงในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิภาค โดยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีนโยบายที่จะสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงรวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการพัฒนาภูมิภาคในแง่มุมต่าง ๆ โดยตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2002 อาเซียนได้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women: AMMW) โดยมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกปีเพื่อเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของผู้หญิงในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสร้างความร่วมมือและดำเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในระดับภูมิภาค
 
ทั้งนี้ การเพิ่มระดับการเข้าถึงตลาดแรงงานของผู้หญิงเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีการกล่าวถึงและให้ความสำคัญในกลุ่มอาเซียนในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า ระดับการเข้าร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสวัสดิการภายในประเทศ โดยการเข้าร่วมแรงงานของผู้หญิงที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเป็นแรงผลักดันที่สำคัญแรงหนึ่งในการที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวัดระดับการเข้าร่วมแรงงานของผู้หญิงจะวัดจากอัตราการเข้าร่วมตลาดแรงงานตามนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ซึ่งวัดจากสัดส่วนจำนวนแรงงานผู้หญิงต่อจำนวนประชากรผู้หญิงทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 
หากพิจารณาอัตราการเข้าร่วมตลาดแรงงานของผู้หญิงจากรายงาน Women in the Workforce : An Unmet Potential in Asia and Pacific 2015 ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในปี ค.ศ. 2015 พบว่า อัตราการเข้าร่วมตลาดแรงงานของผู้หญิงมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โดยระดับการเข้าร่วมที่ต่ำสุดอยู่ที่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (Middle East) และแอฟริกาเหนือ (North Africa) โดยอยู่ที่ระดับ 26% และเอเชียใต้ (South Asia) 35% ขณะที่กลุ่มประเทศเขตแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า (Sub-Saharan Africa) อยู่ที่ระดับ 61% และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (East Asia and Pacific) อยู่ที่ระดับ 64% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด
 
ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันของการเข้าร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงในกลุ่มประเทศอาเซียนจากข้อมูลสัดส่วนการเข้าร่วมแรงงานใน World Development Indicators ระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013 (The World Bank, 2015) พบว่า การเข้าร่วมตลาดแรงงานอยู่ที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 62.2% ซึ่งเมื่อเทียบกับโลกก็ถือว่าผู้หญิงอาเซียนมีระดับการเข้าร่วมในตลาดแรงงานที่ค่อนข้างสูงมาก
 
อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยที่สูงนี้มาจากการที่บางประเทศมีระดับอัตราการเข้าร่วมที่สูงมาก โดยหากพิจารณารายประเทศพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มประเทศในอาเซียนออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ตามระดับอัตราการเข้าร่วมแรงงานของผู้หญิง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มสมาชิกใหม่ของอาเซียนและมีระดับการพัฒนายังไม่สูงนัก เป็นประเทศที่มีระดับอัตราการเข้าร่วมที่ค่อนข้างสูงมาก โดยกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเข้าร่วมในระดับปานกลาง คือไทย และสิงคโปร์ ขณะที่ประเทศที่มีอัตราการเข้าร่วมแรงงานที่ต่ำ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน (ตารางที่ 1)
 
ขณะที่แนวโน้มระหว่างปี ค.ศ. 2010-2013 จะพบว่า กัมพูชาและสิงคโปร์มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ลาวและบรูไนมีแนวโน้มลดลง ส่วนประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่ (แผนภาพที่ 1)
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์