หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมียนมา ร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ณ กรุงย่างกุ้ง

30 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1672)

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การศึกษานับเป็นอีกมิติหนึ่งของการลงทุน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาธุรกิจไทย-เมียนมา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมลงนาม "บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์” เพื่อเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้ง (Yangon University of Economics) เมียนมา
 
โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านเศรษฐศาสตร์ การค้าและการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจไทย – เมียนมาจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ผ่านการบรรยายให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการฝึกงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษามีทักษะฝีมือ (Skilled labor) จากนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมไทยโดยตรง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้แรงงานเมียนมามีคุณภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมากขึ้น 
 
ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และตลาดทุน เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรทั้งในภาคการศึกษาและภาคธุรกิจของเมียนมาที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์