หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ GAP ด้านปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่ AEC

27 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1982)

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดตราด เปิด"โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ GAP ด้านปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่ AEC” ว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบฟาร์ม เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ตามโครงการอาหารปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)เพื่อให้ประชาชน ผู้บริโภค ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยปราศจากสารตกค้าง และเพื่อรองรับการเป็นตลาดเสรีการค้าอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีมาตรฐาน เพื่อมุ่งสร้างความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งยังเป็นการเปิดขึ้นทะเบียนฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ให้คงสภาพฟาร์มมาตรฐานได้ตลอดอายุใบรับรอง
 
 
 
 
ข้อมูล : กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์