หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกแนะทุกภาคส่วนแสวงหาโอกาสสร้างผลประโยชน์หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

26 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1980)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็นวันที่ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งประชาชนและทุกภาคส่วน ควรใช้ความพร้อมที่เตรียมการมาก่อนหน้านี้ ในการแสวงหาโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง องค์กร และประเทศชาติ
 
ในส่วนของรัฐบาล ให้ความสำคัญในการเตรียมกำลังคน ทรัพยากรมนุษย์ และแรงงานที่มีฝีมือ เพื่อเข้าสู่ตลาดแข่งขันภายใต้วิสัยทัศน์ "คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ" มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน ด้วยการศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก บูรณาการกับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน
 
ทั้งนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 447 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ สอดคล้องกับโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค และให้มีการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังคนอาชีวะ จะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) และ Mini EP ในสถานศึกษา 147 แห่ง กลุ่มครู พัฒนาครูที่สอนภาษาอังกฤษ ให้มีความเป็นเลิศด้านภาษา กลุ่มผู้บริหาร และกำลังคนในสถานประกอบการ
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์