หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คมนาคมจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน

29 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1874)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ระยะ 5 ปี เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ระหว่างที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระยะ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564 ในส่วนของกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. จะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 1 ปี โดยเริ่มศึกษาจัดทำแผนในปี 2559
 
สำหรับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และซุปเปอร์คลัสเตอร์ อีสเทิร์นซีบอร์ด การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการเชื่อมโยงใน 3 ระดับ และแผนการพัฒนาท่าเรือในระยะที่ 2 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จะเป็นโครงการต่อเนื่องและจะดำเนินการในช่วงปี 2560 - 2564 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล
 
 
 
 
โดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์