หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบการก่อสร้างถนนเชื่อมโยง จ.สระแก้ว – จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา

17 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1720)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา  ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน จ.สระแก้ว – สตึงบท จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา
 
โดยเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคม (คค.) หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
 
พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Power) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนสำหรับการลงนามดังกล่าว
 
 
ข้อมูล : http://www.thaigov.go.th
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์