หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตำรวจอาเซียน

17 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1617)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ คือ เห็นชอบร่างพิธีสารในการติดต่อประสานงานสำหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตำรวจอาเซียน [The ASEANAPOL Communications and Co-ordination Protocol Crisis Management (ACCPCM)] เพื่อจะได้นำร่างพิธีสาร ฯ ดังกล่าวเข้าลงนามร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกตำรวจอาเซียนและองค์กรตำรวจสากล ในการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่ 36 ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 ต่อไป 
 
และอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตช.) สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญได้ (หากมีความจำเป็น) โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
 
สำหรับร่างพิธีสารในการติดต่อและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตำรวจอาเซียน มีวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แลกเปลี่ยนข่าวสาร และข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ และศูนย์ประสานงานองค์การตำรวจสากล
 
เพื่อร้องขอและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบภาวะวิกฤตทั้งทางด้านเทคนิค การสืบสวนสอบสวน ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองผ่านระบบศูนย์ข้อมูลตำรวจสากล (I-24/7)  รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิกผ่านระบบศูนย์ข้อมูลตำรวจสากล (I-24/7) และระบบศูนย์ข้อมูลตำรวจอาเซียน (e-ADS)
 
 
โดย http://www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์