หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แรงงานฯ เตรียมเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมรองรับ AC

17 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1464)

คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เตรียมเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมรองรับประชาคมอาเซียน (AC) เน้นเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ พัฒนาแรงงานในสถานประกอบการ พนักงานขับรถแท็กชี่ พนักงานขายของที่ระลึก นักเรียน/นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ให้ ครม.เห็นชอบภายใน ธ.ค.นี้
 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Communty : AC) เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานในระบบซึ่งทำงานอยู่ในสถานประกอบการเน้นกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มแรงงานนอกระบบจะเป็นกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่และขายของที่ระลึก และกลุ่มแรงงานใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่และเพิ่งจบการศึกษาใหม่
 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และทดสอบสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกถึงคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้และฐานข้อมูลกลางด้านภาษาและวัฒนธรรม กำหนดวิสัยทัศน์ "กำลังแรงงานไทยมีมาตรฐานสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรมรองรับประชาคมอาเซียน” ทั้งนี้จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือนธันวาคมนี้
 
กระทรวงแรงงานคาดหวังว่าจะเป็นการจุดประกายก่อนจะได้ดำเนินงานในขั้นต่อไป จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนงาน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดกรอบสมรรถนะแห่งอาเซียน ทั้งหมดจำนวน 32 ตำแหน่งงาน ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ออกใบรับรองวิชาชีพท่องเที่ยว และกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยที่ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวให้ได้สมรรถนะตามมาตรฐานอาเซียน
 
โดยในเบื้องต้นจะเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นหลักและภาษาอื่นตามกลุ่มเป้าหมายต้องการ และการออกแบบหลักสูตรจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึก ตลอดจนช่วงระยะเวลาซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมซึ่งหากต้องทำงานอยู่
 
 
 
โดย กระทรวงแรงงาน
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์