หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ก้าวไปข้างหน้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2568”

15 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1908)

วันนี้ (14 ธ.ค.58) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และสภาคนพิการไทยสู่อาเซียน ภายใต้หัวข้อ "ก้าวไปข้างหน้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.๒๕๖๘” ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดการประชุม
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานว่า การจัดงานครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย
 
สำหรับแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งเป็นแผนงานฉบับใหม่สำหรับ ๑๐ ปีข้างหน้า เป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ : ก้าวหน้าไปด้วยกัน (Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN ๒๐๒๕: Forging Ahead Together) ที่ผู้นำอาเซียนได้ให้การรับรองในคราวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๕ ประการ ได้แก่
 
๑)มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบทางสังคมของประชาชนอาเซียน ๒)มีความครอบคลุม มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๓)มีความยั่งยืน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่สมดุลและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนอาเซียน ๔)มีภูมิคุ้มกัน มุ่งยกระดับความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ๕)มีพลวัต มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่มีบทบาทสูง

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังปรากฏให้เห็นจากคำแถลงนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อสารมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐบาล

นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ  มีใจความตอนหนึ่งว่า การดำเนินงานด้านสังคมและวัฒนธรรม ต้องมีการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและความมั่นคง เพื่อให้เกิดความเป็นอาเซียน (ASEANESS) โดยมีพื้นฐาน กฏระเบียบ มีความรับผิดชอบทางสังคมเพื่อการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะบทบาทของข้าราชการ ที่ถือว่า เป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เครือข่ายองค์กร ด้านสิทธิสตรี เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ องค์กรภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนกว่า ๓๐๐ คน
 
 
 
 
credit :  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์