หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้แทน 87 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ณ อินโดนีเซีย

13 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1361)

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับผู้แทนอีก 87 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ภายใต้หัวข้อหลัก "ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” (Democracy and Effective Public Governance)

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การตอบสนองความต้องการของประชาชน และการเตรียมความพร้อมด้านสถาบัน กฎระเบียบ และทัศนคติของประชาชน
 
ทั้งนี้ ในการพัฒนาประชาธิปไตย ประเทศจะต้องเตรียมรับมือกับความท้าทาย อาทิ การมีระบบการประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินการ และการรับมือพลวัตรใหม่ในโลก เช่น การแพร่หลายของ social media

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และระบบประชารัฐที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนในประเทศ
 
การประชุม BDF ริเริ่มโดย ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง โดยเน้นการหารืออย่างเปิดกว้าง สร้างสรรค์ และเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
เรียบเรียง : ส่วนอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์