หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สปป.ลาว

10 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 12725)

สกุลเงิน กีบ อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อพฤษภาคม 2558 ประมาณ 250 กีบ : 1 บาท
GDP 11.7 พันล้าน USD (ปี 2558)
GDP per capita 1,697 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2558)
 
ทรัพยากรสำคัญ
ไม้ แหล่งน้ำผลิตไฟฟ้า ยิปซั่ม ดีบุก ทองคำ อัญมณี ข้าว ข้าวโพด เหล็ก ถ่านหิน
 
อุตสาหกรรมหลัก
เหมืองแร่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ไม้แปรรูป อุตสาหกรรมการเกษตร ก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม ท่องเที่ยว
 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ
สินแร่ เศษโลหะ ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้
 
ตลาดส่งออกที่สำคัญ
ไทย จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น
 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ
น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เหล็ก
 
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ
ไทย จีน เวียดนาม เกาหลี สิงคโปร์
 
สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปลาว
น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล ไก่สดแช่แข็ง เครื่องสำอาง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สินค้าปศุสัตว์
 
สินค้าสำคัญที่ลาวส่งออกไปไทย
เชื้อเพลิง สินแร่โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้า ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผักและผลไม้ พืช ปุ๋ย ลวดและสายเคเบิล เครื่องจักรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก กาแฟ
 
การลงทุนของไทยในลาว
ไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 3 ในลาว(รองจากจีนและเวียดนาม) เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนสะสมในช่วงปี 2553-2557 จำนวน 115 โครงการ มูลค่ารวม 1,515.12 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ในสาขาสำคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ขนส่งและโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธนาคาร อุตสาหกรรมไม้แปรรูป เครื่องนุ่งห่ม และหัตถกรรม
 
สถิติเศรษฐกิจของ สปป.ลาว
อัตราขยายตัวของ GDP 7.4 % (ปี 2558)
รายรับของรัฐบาล ประมาณ 34,000 ล้านบาท
รายจ่ายของรัฐบาล ประมาณ 42,000 ล้านบาท
 
การลงทุนจากต่างประเทศ (ปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) 208 โครงการ มูลค่าประมาณ 4,313 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สาขาที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ เหมือนแร่ บริการ เกษตรกรรม และการผลิตไฟฟ้า ตามลำดับ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ มูลค่ารวม 559.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 18,452 ล้านบาท) จำนวน 549 โครงการ แบ่งเป็นความช่วยเหลือให้เปล่า 382.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 12,600 ล้านบาท) จำนวน 497 โครงการ และเงินกู้ 176.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8,825 ล้านบาท) จำนวน 52 โครงการ
 
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 5.5
 
 
 
 
 
โดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์