หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.อนุมัติการลงนาม MOU ระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความมั่นคงรูปแบบใหม่

9 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1533)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Mou between ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional security Issues) ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ
 
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ ฯ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ในประเด็นความมั่นคง รูปแบบใหม่ อาทิเช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การฟอกเงิน และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 
รูปแบบความร่วมมือ จะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม การบังคับใช้กฎหมาย และการวิจัยร่วมกัน โดยมีกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ 6 ปี และสามารถต่ออายุไปได้อีก 6 ปี ซึ่งผู้ลงนามฝ่ายอาเซียนจะเป็นเลขาธิการอาเซียน และผู้ลงนามฝ่ายรัฐบาลจีนจะเป็นรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของรัฐ
 
 
 
ที่มา :กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์