หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์

4 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3332)

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (Department of Agriculture-DA)
 
ยุทธศาสตร์
-ปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารให้ดีขึ้น
-เพิ่มความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลภูมิอากาศมากขึ้น
-เพิ่มความเจริญเติบโตในด้านการเกษตรและการประมง
-เพิ่มการผลิตและผลผลิต
-เพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อ
-พัฒนาคุณภาพ ความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ในด้านทรัพยากรน้ำ (ระบบชลประทาน)
-สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการเงินแข็งแกร่ง
-ยกระดับการคุ้มครองทางสังคมเพื่อ การเข้าถึงการบริการการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
-ข้อพิพาทที่ดิน (Land Disputes)
-เสาหลักที่ 3 (PAMANA Pillar 3)
-ที่ดินของบรรพบุรุษ
-ปรับปรุงการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
-การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น
-ปรับปรุงการบริหารและจัดการที่ดิน
 
ภารกิจ
- เพิ่มสัดส่วนของข้าวที่ปลูกในประเทศ (คิดเป็นร้อยละ)
- ลดการสูญเสียรายปีโดยเฉลี่ยในการผลิตด้านการเกษตรและการประมง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศและภัยพิบัติด้านภูมิอากาศ (พันล้านเปโซ)
- เพิ่มมูลค่าโดยรวมด้านการเกษตรและการประมง (GVA) (ล้านเปโซ ณ ราคาคงที่ปี พ.ศ. 2528)
• พืช (Crops)
• ปศุสัตว์ (Livestock)
• สัตว์ปีก (Poultry)
• การประมง (Fisheries)
- ผลผลิตของสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญสูงขึ้น (เมตริกตันต่อหน่วย)
- เพิ่มสัดส่วนของผู้กู้ที่เป็นเกษตรกร/ชาวประมงที่ได้รับสินเชื่อจากแหล่งสินเชื่อ (คิดเป็นร้อยละ)
- พัฒนาความหนาแน่นของพืชที่ปลูก(อัตราส่วนของพื้นที่เพาะปลูกต่อพื้นที่ทั้งหมด)
- ตัวชี้วัดข้าวที่เพาะปลูกเองในประเทศ: เพิ่มสัดส่วนของข้าวที่ผลิตต่อปริมาณข้าวที่ต้องการ
- เพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ 1 เฮกตาร์ (ตัน/เฮกตาร์)
- เพิ่มผลผลิตข้าวต่อปริมาณน้ำที่ใช้ (MT/m3) หรือลดปริมาณน้ำทั้งหมดที่ต้องใช้ในการชลประทานเพื่อปลูก ข้าว (GIWR) (หน่วยเป็นลบ.กม./ปี)
- อัตราส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการชลประทานต่อพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถรับการชลประทานได้
- ดำเนินโครงการริเริ่มการปฏิรูปและการออกกฎหมายดังนี้: Cooperative Code, CISA,PERA, REIT, MSME, Agri-Agra และ FRIA
- เพิ่มจำนวนงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐในชุมชน
- สร้างเครื่องมือที่ใช้กำหนดนโยบายและสร้างกลไกที่ใช้ในการแก้ไข/ระงับข้อพิพาทที่ดินเพิ่ม
- ก่อตั้งโครงการระดับย่อยของภูมิภาค
- เพิ่มจำนวน CADT ที่ออกให้ IPป้องกันไม่ให้ LGU ก้าวก่ายตราบที่มีการใส่ใจกับปัญหาการอนุญาตทำเหมืองและตัดไม้ในพื้นที่ IP ป้องกันความผิดปกติในขั้นตอนการให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ CP Applications
• ป้องกันการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ดอกไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
• ปรับปรุงจำนวนของสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างน้อย 3 สายพันธุ์
• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของภาคพื้นดินน้ำจืด และพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมบริการทางระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการอย่างเท่าเทียมกันผ่าน NIPAS และพื้นที่ตามมาตรการการอนุรักษ์อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างจุดการย่อยสลายที่ดินพร้อมพัฒนาการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (SLM)
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์