หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มุมมองการลงทุนในกัมพูชา

3 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3630)

แรงจูงใจให้นักลงทุนประกอบธุรกิจในกัมพูชา คือ บรรยากาศการลงทุนที่เอื้อต่อการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยังอุดมสมบูรณ์ อัตราค่าจ้างแรงงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้ในต้นทุนผลิตที่ต่ำและการอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในกัมพูชาได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 
นอกจากนี้ กัมพูชายังอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้โดยเสรีและนักลงทุนยังสามารถใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐ ได้โดยสะดวก (Partially Dollarized Economy) อีกด้วยข้อเสนอแนะที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ลงทุนในกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่นักลงทุนควรทราบก่อนตัดสินใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชาสรุปได้ดังนี้
 
รูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ
 
กัมพูชา เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาน้อยที่สุดประเทศหนึ่ง จึงได้รับความช่วยเหลือต่างๆ จากนานาประเทศ เช่น สถานะการปะติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation Treatment : MFN) จาก สหรัฐอเมริกาและสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP) จากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย แคนาดา และออสเตรเลีย
 
นักลงทุนไทย จึงอาจพิจารณาเข้าไปลงทุนเพื่อส่งออกโดยใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกได้ อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจสำหรับผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาที่สำคัญที่สุด คือ แรงจูงใจทางด้านการตลาด (Market Seeking) โดยเฉพาะตลาดในประเทศ เนื่องจากภาคการผลิตในกัมพูชา
 
ยังมีกำลังการผลิตจำกัด สภาพการแข่งขันในตลาดยังไม่รุนแรงมากนัก ผู้บริโภคหรือประชากรเริ่มมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคในกัมพูชาส่วนหนึ่งยังเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและนักท่องเที่ยวซึ่งมีกำลังซื้อสูง
 
รูปแบบการดำเนินธุรกิจในกัมพูชาในกรณีเป็น SMEs ควรใช้การร่วมทุนกับนักธุรกิจกัมพูชาเพื่ออาศัยความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดและสัมพันธภาพที่ดีของนักธุรกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐของกัมพูชา เพื่อความมีประสิทธิภาพด้านการตลาดและความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน การเลือกผู้ร่วมทุนหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจในกัมพูชาต้องศึกษาประวัติความเป็นมาให้ละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้ ควรขอข้อมูลหรือคำปรึกษาจากนักลงทุนไทยที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในกัมพูชาก่อนตัดสินใจ
 
 
กฎหมาย กฎและระเบียบ
 
รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศอย่างมาก จึงมีนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมาตลอด โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริมและการอนุญาตให้นักลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี แต่ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก CDC และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละโครงการ
 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชากำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการค้าของประเทศอย่างมาก นักลงทุนอาจประสบปัญหาจากขั้นตอนที่ยุ่งยากและความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบต่างๆ จนทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ นักลงทุนจึงควรตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของกัมพูชาอย่างละเอียด
 
ระบบคมนาคมขนส่ง
 
ระบบการคมนาคมขนส่งในกัมพูชายังไม่ได้รับการพัฒนามากนักการขนส่งยังไม่สะดวกและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม กัมพูชามีท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานถึง 2 แห่ง และได้รับเงินสนับสนุน จากนานาชาติในการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งหลายโครงการ ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะสามารถเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
แรงงาน
 
กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรในวัยแรงงานจำนวนมาก และอัตราค่าจ้างแรงงานในกัมพูชาอยู่ในระดับที่ต่ำ แต่ทว่าแรงงานท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการทำงานค่อนข้างมาก เนื่องจากขาดการเรียนรู้ และการพัฒนา ทักษะการทำงานมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ การจ้างงานในกัมพูชาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายแรงงาน ปี 2540 ซึ่งแม้กฎหมายได้กำหนดข้อจำกัดในการจ้างแรงงานที่เป็นต่างชาติ แต่กัมพูชาก็ค่อนข้างอนุโลมในทางปฏิบัติเนื่องจากกัมพูชามีความต้องการแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
 
นักธุรกิจพึงตระหนักว่ากฎหมายแรงงานของกัมพูชาให้บทบาทแก่สหภาพแรงงานเป็นอย่างมาก โดยสหภาพแรงงานภายนอกสามารถเข้ามาแก้ปัญหาในโรงงานได้ ในกัมพูชาจึงมีปัญหาการประท้วงหยุดงานอยู่มาก
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์