หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) ของประเทศมาเลเซีย

3 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 19574)

การประเมินโอกาสและอุปสรรคด้านการลงทุน
 
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่นักลงทุนไทยควรให้ความสนใจ โดยมีปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง มีเสถียรภาพ และมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการทางภาษี อาทิ การลดหย่อนภาษีบางส่วนสำหรับบริษัทที่ได้รับสถานภาพการเป็นผู้ริเริ่ม (Pioneer Status) การผ่อนปรนภาษีสำหรับการลงทุน (Investment Tax Allowance) และการยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ บางรายการ (Tariff Related Incentives)
 
อีกทั้ง ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเปิดเสรีการถือหุ้นของชาวต่างชาติ (Liberal Equity Policy) การอนุญาตให้จ้างงานต่างชาติ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศ สำหรับธุรกิจไทยที่มีศักยภาพและมีโอกาสลงทุนในมาเลเซีย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะสินค้าฮาลาลภัตตาคารและร้านอาหาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และธุรกิจในภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT)ของประเทศมาเลเซีย
จุดแข็ง Strengths
- มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และประชากรมีรายได้สูง โดยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของอาเซียน (รองจากอินโดนีเซียและไทย) และมีรายได้เฉลี่ยของประชากรสูงเป็นลำดับที่ 3 ของอาเซียน เช่นกัน (รองจากสิงคโปร์และบรูไนฯ)
 
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เช่น เครือข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และสนามบิน เครือข่ายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพสูง และเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น
 
- มีนโยบายส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างครอบคลุม อาทิ การลดหย่อนภาษี การเปิดเสรีการลงทุนจากต่างประเทศ และการสร้างสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นต้น พร้อมกับกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 
- มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ เช่น โครงการ Multimedia Super Corridor (MSC) โดยมีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ไซเบอร์จายา (Cyber Jaya) ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านมัลติมีเดีย ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจศูนย์การค้นคว้าและวิจัย และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
 
- แรงงานมีคุณภาพ มีการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมทักษะในการประกอบวิชาชีพ และยังมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
- มีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
 
 
จุดอ่อน Weaknesses
- การลงทุนในมาเลเซียต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะต้นทุนแรงงานวัตถุดิบและค่าครองชีพ ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในกลุ่มประเทศที่มีต้นทุนประกอบการที่ต่ำกว่า เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย
 
- วัตถุดิบในการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมบางชนิดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เป็นต้น
 
- มาเลเซียมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานระดับล่างและแรงงานกึ่งทักษะ
 
โอกาส Opportunities
- มาเลเซียต้องการเป็นศูนย์กลางสำหรับตลาดฮาลาล มีการส่งเสริมภาคธุรกิจฮาลาลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริมการขาย ซึ่งไทยมีศักยภาพด้านวัตถุดิบและมีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับด้านคุณภาพระดับโลก
 
- มาเลเซียสามารถสร้างตลาดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และอาหรับซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิมได้แล้ว และมีความพยายามเปิดตลาดใหม่ในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจของไทยที่ใช้มาเลเซียเป็นฐานการตลาดในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเหล่านั้น
 
- ไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์อันดีด้านเศรษฐกิจ และมีโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการ อาทิ ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) เป็นต้น
 
- ธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซียเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อให้มีอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในมาเลเซียได้
 
อุปสรรค Threats
- มาเลเซียมีการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าในด้านที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการห้ามนำเข้า การกำหนดใบอนุญาตนำเข้าสินค้าบางประเภท และมาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น
 
- มีการใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะเรื่องชาตินิยม
 
- กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่างยังมีปัญหาในการบังคับใช้อยู่บ้าง เช่น กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
 
- การแข่งขันในตลาดสินค้าของมาเลเซียมีสูง ทั้งการแข่งขันด้านราคาจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า เช่น จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม และการแข่งขันด้านคุณภาพสำหรับสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์