หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กำเนิดประชาคมอาเซียน

1 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5811)

"ประชาคมอาเซียน” ถือกำเนิดขึ้นแล้วในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้นำอาเซียน 10 ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามในเอกสารประวัติศาสตร์ 2 ฉบับ คือปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 และปฏิญญาว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน และรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
 
ประชาคมอาเซียนจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากที่ถกเถียงกันมานานกว่าทศวรรษ เป็นการต่อยอดจาก "ปฏิญญากรุงเทพฯ” 1967 (พ.ศ.2510) ที่ให้กำเนิดอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ 48 ปีก่อน อาเซียนได้พัฒนาการเรื่อยมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 10 ประเทศและเป็น "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 
กลุ่มประเทศอาเซียนเดินตามแนวทางกลุ่มประเทศยุโรป 28 ประเทศ ที่เริ่มต้นรวมกันทางเศรษฐกิจเรียกว่า "ตลาดร่วม” และยกสถานะเป็น "ประชาคมยุโรป” และ "สหภาพยุโรป” หรืออียูในปัจจุบัน
 
ส่วนประชาคมอาเซียนมี 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จากสมาคมสู่ประชาคม
 
ประชาคมอาเซียนหรือเอซี มีประชากรรวมกันกว่า 625 ล้านคน มากกว่าสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือ และเป็นกลุ่มร่วมมือทางเศรษฐกิจอันดับ 7 ของโลก จึงเชื่อว่าจะมีอำนาจต่อรองกับบรรดาประเทศหรือกลุ่มมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ นักวิชาการบางคนเชื่อว่าเอซีจะเป็นคู่แข่งและเป็นผู้ถ่วงดุลอำนาจของจีนและอินเดีย มหาอำนาจเศรษฐกิจเอเชีย เป้าประสงค์สำคัญของเอซีคือ มุ่งรวมกันทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะเริ่มจริงจังในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ โดยมุ่งให้เป็นตลาดเดียว และฐานผลิตเดียว ส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ไอซีที การเกษตร การท่องเที่ยว การขนส่ง และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
 
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป การเดินทางไปกลุ่มเอซีด้วยกันไม่ต้องใช้วีซ่า และ 8 อาชีพ สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอื่น ๆ ได้ เช่น วิศวกร สถาปนิกและแพทย์ เป็นต้น แต่การรวมกันอย่างแท้จริงยังอยู่ห่างไกล เนื่องจาก 10 ประเทศ ยังแตกต่างกันหลายอย่าง ทั้งระบอบการเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาษา ศาสนาและความคิดที่ต่างกัน เปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ที่สามารถรวมกันได้โดยง่ายเนื่องจากระบบการเมืองการปกครอง และพัฒนาการเศรษฐกิจที่เหมือนกัน
 
แต่หวังว่าอาเซียนจะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอย่างแท้จริง อย่างค่อยเป็นค่อยไป ประชาคมอาเซียนจะมิใช่แค่ภาพลวงตา แต่จะกลายเป็นจริงในวันข้างหน้าจากการร่วมแรงร่วมใจระหว่างประชากรอาเซียน 625 ล้านคน
 
 
 
ที่มา :  ไทยรัฐ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์