หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มุมมองการลงทุนในสิงคโปร์

27 พฤศจิกายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2937)

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก มีพื้นที่เพียง 710 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน แต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งรัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนได้อย่างเสรี สิงคโปร์จึงถูกจัดเป็นประเทศที่มีความง่ายต่อการเข้าไปลงทุนทำธุรกิจเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน สิงคโปร์สามารถดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้าลงทุนในประเทศในฐานะเมืองท่าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนและศูนย์กลางบริการทางการเงินระดับโลก
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ลงทุนในสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่นักลงทุนควรทราบก่อนตัดสินใจเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์สรุปได้ดังนี้
 
- รูปแบบการลงทุนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จ สิงคโปร์อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรี นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองหุ้นได้สูงสุด 100% ยกเว้นธุรกิจกระจายเสียง จัดสรรคลื่นความถี่ และกิจการด้านหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติเท่าเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ นักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์ได้เช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศ
 
ดังนั้น การลงทุนในสิงคโปร์จึงไม่มีข้อจำกัดในเรื่องรูปแบบการลงทุน อย่างไรก็ดี สิงคโปร์แบ่งประเภทการตั้งธุรกิจออกเป็นหลายชนิด เช่น ห้างที่มีเจ้าของเพียงรายเดียว (Sole Proprietorship) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Partnership) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีทั้งหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดและจำกัดความรับผิด (Limited Partnership) บริษัทจำกัด (Private Limited Company) เป็นต้น ซึ่งการตั้งธุรกิจแต่ละประเภทมีสิทธิหน้าที่ความรับผิดของผู้ลงทุนแตกต่างกันออกไป นักลงทุนควรศึกษาลักษณะของการตั้งธุรกิจประเภทต่างๆ ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
 
- กฎหมาย กฎ และระเบียบ สิงคโปร์ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก ทั้งในส่วนการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีและการให้เงินทุนช่วยเหลือการศึกษาเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของธุรกิจแต่ละประเภทย่อมส่งเสริมให้การลงทุนทำธุรกิจในสิงคโปร์ประสบความสำเร็จ
 
- วัฒนธรรม แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์จะมีเชื้อสายจีนแต่วิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์มีความเป็นยุโรป เห็นได้จากการที่ชาวสิงคโปร์นิยมดื่มก่อนรับประทานอาหารและเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็จะสังสรรค์ต่อ
 
นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนจากแถบยุโรป นักลงทุนต้องศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตและปัจจัยพื้นฐานของชาวสิงคโปร์และผู้ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์เพื่อให้เข้าใจตลาดการค้าและวางกลยุทธ์ในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
 
- ต้นทุนการดำเนินธุรกิจ การที่ประชากรของสิงคโปร์มีรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนและเป็นอันดับต้นของโลกส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากค่าจ้างแรงงานของสิงคโปร์อยู่ในระดับสูง สิงคโปร์ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ แต่สิงคโปร์ยังคงมีนโยบายที่เข้มงวดต่อแรงงานต่างชาติ
 
โดยในเดือนกันยายน 2556 สิงคโปร์ประกาศมาตรการเพิ่มเติมให้แรงงานต่างชาติที่ต้องการนำคู่สมรสและบุตรเข้าไปพำนักด้วยระหว่างทำงานอยู่ในสิงคโปร์ต้องมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 4,000 เหรียญสิงคโปร์ เพื่อรักษาสมดลระหว่างแรงงานต่างชาติและกระแสต่อต้านแรงงานต่างชาติของคนท้องถิ่น
 
ยิ่งไปกว่านั้น สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนทั้งยังมีพื้นที่จำกัด ค่าใช้พื้นที่ในการดำเนินธุรกิจจึงอยู่ในระดับสูงนักลงทุนควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจเข้าไปลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถพึ่งพาแหล่งเงินกู้ในประเทศสิงคโปร์
 
แม้ว่าสิงคโปร์จะมีการแข่งขันสูง แต่ยังมีโอกาสมากมายให้นักลงทุนไทยการเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคของสิงคโปร์ทำให้มีชาวต่างชาติย้ายเข้ามาทำงาน อีกทั้งกฎหมายสิงคโปร์ยังเอื้ออำนวยต่อการลงทุน ประชากรสิงคโปร์มีกำลังซื้อมาก มีฐานรายได้สูง
 
หากนักลงทุนไทยศึกษาวิเคราะห์ลักษณะตลาดการค้าในสิงคโปร์อย่างท่องแท้และวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบย่อมประสบความสำเร็จในการลงทุนในสิงคโปร์อย่างแน่นอน
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์